දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Mini sewing machine
Mini sewing machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,300

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Microwave oven
Microwave oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - National micro oven
National micro oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - New star water pump
New star water pump

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Mini Sewing Machine
Mini Sewing Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Rice cooker /steamer
Rice cooker /steamer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,450

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge (Cooler)
Fridge (Cooler)

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Mini Sewing Machine
Mini Sewing Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge
Fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Sisil Refrigerator
Sisil Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,500

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - LG Washing Machine
LG Washing Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - LG Refrigerator
LG Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Induction cooker
Induction cooker

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge
Fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Bottle cooler
Bottle cooler

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge
Fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Table fan Philips
Table fan Philips

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,999

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - DEEP FREEZER
DEEP FREEZER

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - ரைஸ் குக்கர்
ரைஸ் குக்கர்

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,450

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Rice cooker /steamer
Rice cooker /steamer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,450

දින 41
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Deep Freezer
Deep Freezer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 42
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Refrigerator
Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Lg refrigerator
Lg refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 44
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - POWER
POWER

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 350,000

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - pumping motor
pumping motor

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!