වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Abans oven
Abans oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - LG Fresher
LG Fresher

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Rechargeable Juice Blender
Rechargeable Juice Blender

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - FRIDGE. NATIONAL
FRIDGE. NATIONAL

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Micro Wave Oven
Micro Wave Oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Oven Panasonic
Oven Panasonic

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Sisil Deep Freezer
Sisil Deep Freezer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Multi Function Cooker
Multi Function Cooker

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,500

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Whirlpool fridge
Whirlpool fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Nsf water filter
Nsf water filter

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - LED Lamp Keychain.
LED Lamp Keychain.

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 180

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Photo Copy Machine
Photo Copy Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Lg Washing Machine
Lg Washing Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge
Fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Whirlpool fridge
Whirlpool fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Best Life- Blender
Best Life- Blender

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Richsonic
Richsonic

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Refrigerator
Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - New Panasonic Ceiling Fan
New Panasonic Ceiling Fan

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,999

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Hisense bottle cooler
Hisense bottle cooler

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 46,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - LED Flash Light
LED Flash Light

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 790

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Induction Cooker
Induction Cooker

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Deep Freezer
Deep Freezer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,900

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Wash Machine
Wash Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Iron Box
Iron Box

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!