වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Haier washing machine
Haier washing machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Rice cooker and steamer
Rice cooker and steamer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,450

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Microwave oven
Microwave oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Singer iron box
Singer iron box

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Electric kettle
Electric kettle

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,650

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Microwave oven
Microwave oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Home pure water filter
Home pure water filter

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Mixer Grinder
Mixer Grinder

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Sandwich toaster
Sandwich toaster

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Microwave oven
Microwave oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Mini sewing machine good
Mini sewing machine good

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,200

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - National micro oven
National micro oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - New star water pump
New star water pump

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Mini Sewing Machine
Mini Sewing Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Rice cooker /steamer
Rice cooker /steamer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,450

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge (Cooler)
Fridge (Cooler)

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Mini Sewing Machine
Mini Sewing Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge
Fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Sisil Refrigerator
Sisil Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,500

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - LG Washing Machine
LG Washing Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - LG Refrigerator
LG Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Induction cooker
Induction cooker

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge
Fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Bottle cooler
Bottle cooler

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge
Fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!