දැන්විම් 128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - 2 Acres Land @ Jaela
2 Acres Land @ Jaela

2.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 35,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Lease - Ja-Ela
Land for Lease - Ja-Ela

1.13 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Jaela
Land | for sale Jaela

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Jaela
Land | for sale Jaela

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Ja ela
Land for Sale in Ja ela

81.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - 400 perch land sale at jaela
400 perch land sale at jaela

400.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 17
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Ja-Ela
Land in Ja-Ela

23.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Ja-Ela
Land | for sale Ja-Ela

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale in Jaela
Land | for sale in Jaela

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Ja-Ela
Land | for sale Ja-Ela

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ekala
Land for sale in Ekala

14.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Kandana
Land | for sale Kandana

167.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Kurana
Land | for sale Kurana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale with old house - Ja ela
Land for sale with old house - Ja ela

17.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Ja ela
Land for sale - Ja ela

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Ganemulla ja-ela
Land | for sale Ganemulla ja-ela

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land |For Sale Ja-Ela, Ganemulla
Land |For Sale Ja-Ela, Ganemulla

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Ja-ela
Land | for sale Ja-ela

32.9 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale Jaela
Land | for sale Jaela

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land with Buildings at Ja-Ela
Commercial Land with Buildings at Ja-Ela

5.0 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - House for Sale - Ja- Ela
House for Sale - Ja- Ela

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja Ela
Land for sale in Ja Ela

100.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Ja-Ela
Land For Sale - Ja-Ela

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE JA-ELA
LAND FOR SALE JA-ELA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja Ela
Land for sale in Ja Ela

27.2 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - 335P LAND SALE Uswetakeiyyawa
335P LAND SALE Uswetakeiyyawa

335.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!