දැන්විම් 128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Maeliya
Land for Sale in Maeliya

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 220,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja Ela
Land for sale in Ja Ela

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Coconut Land for sale - Ja Ela
Coconut Land for sale - Ja Ela

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Pamunugama
Land for Sale in Pamunugama

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 620p Land for Sale in Ja-Ela (SP100)
620p Land for Sale in Ja-Ela (SP100)

620.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
Land for sale in Ja Ela

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - 8 Perch Land for Sale in Seeduwa
8 Perch Land for Sale in Seeduwa

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - 4 Acres Land for Sale Ja-Ela
4 Acres Land for Sale Ja-Ela

4.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Jaela
Land For Sale Jaela

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 490,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Jaela
Land for sale in Jaela

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 260,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kotugoda
Land for Sale in Kotugoda

24.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Niwandama,Yakkaduwa
Land for Sale Niwandama,Yakkaduwa

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja-ela
Land for sale in Ja-ela

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ja-ela,- Niwandama
Land for sale in Ja-ela,- Niwandama

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 240,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Lands For Sale In Bollatha, Niwandama
Lands For Sale In Bollatha, Niwandama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Jaela
Land for sale in Jaela

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Ja-Ela
Land for Sale in Ja-Ela

160.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Padichiyata Agana Idamak Ja-Ela
Padichiyata Agana Idamak Ja-Ela

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with 2 Story House for sale in Ja Ela
Land with 2 Story House for sale in Ja Ela

14.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 815,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for Sale Bopitiya Road Ja ela
Land | for Sale Bopitiya Road Ja ela

7.5 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Ja Ela
Land for Sale - Ja Ela

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | for sale - Ja-Ela
Land | for sale - Ja-Ela

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Ja Ela
Land For Sale - Ja Ela

42.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,620,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale at Ja-ela.
Land for Sale at Ja-ela.

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Ja-Ela
Land for Sale in Ja-Ela

84.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Naththandiya,
Land for sale Naththandiya,

3.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ekala
Land for sale in Ekala

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!