දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

Mud Crabs /Fresh scampi

ගම්පහ, ආහාර

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Cashew nut
Cashew nut

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,700

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium orchids plants
Dendrobium orchids plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid plants
Orchid plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 375

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - OLIVE OIL 3 L TIN
OLIVE OIL 3 L TIN

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 4,500

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - OLIVE OIL 1L
OLIVE OIL 1L

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,600

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - SUNFLOWER OIL
SUNFLOWER OIL

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 450

දින 9
ආහාර-ගම්පහ - UnRoasted Chilli Powder
UnRoasted Chilli Powder

ගම්පහ, ආහාර

රු 120

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Garden plant
Garden plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 6,000

දින 23
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Fox tail Plant
Fox tail Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 33
ආහාර-ගම්පහ - Fresh Tiger Shrimps
Fresh Tiger Shrimps

ගම්පහ, ආහාර

රු 900

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium Plant
Anthurium Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthuriyam
Anthuriyam

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 35
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Pure Bee Honey
Pure Bee Honey

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,000

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Vanda Orchids Near blooming
Vanda Orchids Near blooming

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium orchids fromThailand
Dendrobium orchids fromThailand

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium nobile
Dendrobium nobile

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 375

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Coconut plant
Coconut plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 50
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Flavored Tea Bags
Flavored Tea Bags

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 200

දින 53
ආහාර-ගම්පහ - Pasta
Pasta

ගම්පහ, ආහාර

රු 300

දින 55
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 56
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 91

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!