දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-ගම්පහ - BREAD CRUMBS
BREAD CRUMBS

ගම්පහ, ආහාර

රු 150

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Palm Trees
Palm Trees

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bamboo plants
Bamboo plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 4
ආහාර-ගම්පහ - Cheese -alvita
Cheese -alvita

ගම්පහ, ආහාර

රු 220

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - Sunflower Oil
Sunflower Oil

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,400

දින 10
ආහාර-ගම්පහ - Shrimps
Shrimps

ගම්පහ, ආහාර

රු 200

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ground orchid ( spathoglotties)
Ground orchid ( spathoglotties)

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඔකිඩ්
ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඔකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - පැලනොප්සිස් ඔකිඩ්
පැලනොප්සිස් ඔකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - H.S Plant
H.S Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 23
ආහාර-ගම්පහ - Mayonnaise
Mayonnaise

ගම්පහ, ආහාර

රු 500

දින 27
ආහාර-ගම්පහ - Chocolate bar
Chocolate bar

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,200

දින 27
ආහාර-ගම්පහ - Tang orange drink
Tang orange drink

ගම්පහ, ආහාර

රු 600

දින 27
ආහාර-ගම්පහ - Cheese
Cheese

ගම්පහ, ආහාර

රු 275

දින 27
ආහාර-ගම්පහ - Dairy milk chocolate
Dairy milk chocolate

ගම්පහ, ආහාර

රු 550

දින 27
ආහාර-ගම්පහ - Ceylon Cashew Nuts Thudella
Ceylon Cashew Nuts Thudella

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,800

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - දෙව්මිණි පැළ තාවන
දෙව්මිණි පැළ තාවන

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - # Water Plants
# Water Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 39
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Water Plants
Water Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 39
ආහාර-ගම්පහ - Green Tea
Green Tea

ගම්පහ, ආහාර

රු 380

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Vanda orchid
Vanda orchid

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Adenium (ජපන් අරලිය)
Adenium (ජපන් අරලිය)

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orange plant
Orange plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Mokara orchid
Mokara orchid

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid species
Orchid species

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!