දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial building for sale at Ja Ela
Commercial building for sale at Ja Ela

1,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for sale in Ja - Ela
Building for sale in Ja - Ela

2,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop Space | For Sale Ja-ela
Shop Space | For Sale Ja-ela

200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Factory warehouse for sale -Ja ela
Factory warehouse for sale -Ja ela

35,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 500,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Restaurant in Ja-Ela
Restaurant in Ja-Ela

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 2 Storey Building| for sale | Ja-ela
2 Storey Building| for sale | Ja-ela

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,600,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property for sale in Ja- Ela
Commercial Property for sale in Ja- Ela

1,700 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Warehouse for sale in Ja-Ela
Warehouse for sale in Ja-Ela

37,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 270,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop in Ekala Orex City for Sale
Shop in Ekala Orex City for Sale

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Seeduwa | Building Sale MCP688
Seeduwa | Building Sale MCP688

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 280,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - SHOP FOR SALE AT REALITY PLAZA JA-ELA
SHOP FOR SALE AT REALITY PLAZA JA-ELA

195 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for sale in orex city-Ekala
Shop for sale in orex city-Ekala

200 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,750,000

දින 45
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 3 Storey Building for Sale in Ja-Ela
3 Storey Building for Sale in Ja-Ela

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,500,000

දින 56
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 207,940,000

දින 90
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

7 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 90
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Ja-ela
Commercial property | for sale Ja-ela

450 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,600,000

දින 98
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,500,000

දින 99
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 105
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial property | for sale Jaela
Commercial property | for sale Jaela

2,900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 105

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!