මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පසු විකුණුම් විධායකයෙන් පසු රැකියා අවස්ථා | පානදුර

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි