වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Vanette 1999
Nissan Vanette 1999

274,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,310,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan D21 Double cab 1991
Nissan D21 Double cab 1991

100,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace 1993
Toyota Townace 1993

170,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Mini Cab 1998
Mitsubishi Mini Cab 1998

175,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata Dimo Batta 2010
Tata Dimo Batta 2010

104,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 670,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan GT Cruise 1996
Nissan GT Cruise 1996

460,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota CR 27 Town Ace 1997
Toyota CR 27 Town Ace 1997

260,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,610,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Tipper 2000
Toyota Tipper 2000

300,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace KR42 GL 2007
Toyota Townace KR42 GL 2007

57,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi L300 Delica 1982
Mitsubishi L300 Delica 1982

120,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 595,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata Dimo Batta 2013
Tata Dimo Batta 2013

104,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata LP7135 2007
Tata LP7135 2007

306,180 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - JMC Carrying 2013
JMC Carrying 2013

176,300 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu Reward NM 2015
Isuzu Reward NM 2015

68,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Caravan QD32 1998
Nissan Caravan QD32 1998

275,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,175,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota CR42 2000
Toyota CR42 2000

183,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,975,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota LH 30 1980
Toyota LH 30 1980

175,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 485,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu elf 1985
Isuzu elf 1985

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota townace CR27 1990
Toyota townace CR27 1990

95,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,585,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Dlica (L300) 1986
Mitsubishi Dlica (L300) 1986

130,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 730,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata Dimo Batta EX2 2014
Tata Dimo Batta EX2 2014

29,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 965,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin 1991
Toyota Dolphin 1991

200,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace 1996
Toyota Townace 1996

254,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Vannete 1996
Nissan Vannete 1996

100,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KR42 1999
Toyota KR42 1999

190,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!