වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Trainee Manager - Horana
Trainee Manager - Horana

Granton International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Assistant Technical Officer - Horana
Assistant Technical Officer - Horana

ADMO steel building construction - Horana

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Quantity Surveyor - Horana
Quantity Surveyor - Horana

ADMO steel building construction - Horana

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - JCB Drivers - Horana
JCB Drivers - Horana

private poster

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Recovery Officer - Horana
Recovery Officer - Horana

RANKETHA ORGANIZATION PVT LTD

රු 20,000 - 22,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Cleaner - Horana
Cleaner - Horana

Me. Neil

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Sales Representative - Horana
Sales Representative - Horana

IMALSHI TRADERS (PVT) LTD

රු 35,000 - 50,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සහය කළමනාකරු (කාන්තා/පිරිමි)- හොරණ
සහය කළමනාකරු (කාන්තා/පිරිමි)- හොරණ

DMI (PVT) LTD

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Graphic Designer - Horana
Graphic Designer - Horana

Asela investment lanka pvt ltd

රු 15,000 - 18,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Office Assistants - Horana
Office Assistants - Horana

Private Poster

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Assistant Technical Officer - Horana
Assistant Technical Officer - Horana

Private Poster

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරීක්ෂක - හොරණ
සුපරීක්ෂක - හොරණ

DMI international

රු 25,000 - 48,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Production Assistants - Horana
Production Assistants - Horana

Private poster

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Distribution Assistants - Horana
Distribution Assistants - Horana

Private poster

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Customer Service Officer - Horana
Customer Service Officer - Horana

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Supervisor (Male / Female)- Horana
Supervisor (Male / Female)- Horana

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 38,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Accounts Clerk - Horana
Accounts Clerk - Horana

SURANJA INVESTMENT (PVT) LTD - HORANA

රු 20,000 - 25,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 55
Trainee Assistant Manager - Horana

OPTIMO GROUP

රු 28,000 - 35,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - වෙළඳ සහයකයන්
වෙළඳ සහයකයන්

silvervalley farm shop

රු 20,000 - 45,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 57
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සහය සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - හොරණ
සහය සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - හොරණ

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 36,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!