දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Customer Service Officer - Horana
Customer Service Officer - Horana

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Location Trainee Manager - Horana
Location Trainee Manager - Horana

Branch Manager

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Customer Service Officer - Horana
Customer Service Officer - Horana

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Machine Operators -Horana

Kumara Plastic Industries

රු 25,000 - 40,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Trainee Graphic Designer - Horana
Trainee Graphic Designer - Horana

Asela Investments Lanka (pvt) Ltd

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Pharmacist - Horana
Pharmacist - Horana

The Headmasters Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Recovery Officer - Horana
Recovery Officer - Horana

RANKETHA ORGANIZATION (PVT) LTD

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Accountant - Horana

CAMY SMART

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Computer Hardware Technician - Horana

Matheesha Computer Systems

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Engineering Technician - Horana
Engineering Technician - Horana

The Headmasters Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - ආරක්ෂක නිළධාරීන් - හොරණ
ආරක්ෂක නිළධාරීන් - හොරණ

Jmj pvt ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් - හොරණ
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් - හොරණ

JmJ pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Electrician - Horana
Electrician - Horana

The Headmasters Pvt Ltd

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Management Trainee - Horana
Management Trainee - Horana

RUVISIA GROUP PVT LTD

රු 68,500 - 178,500

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - කාර්යාල සහයක/සහයිකා - හොරණ
කාර්යාල සහයක/සහයිකා - හොරණ

Ayolan Investment

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Office Administrator - Horana

Ajith Ariyarathne

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරික්ෂක - හොරණ
සුපරික්ෂක - හොරණ

optimo international

රු 35,500 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Heavy Vehicle Driver - Horana
Heavy Vehicle Driver - Horana

Private Poster

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!