වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරීක්ෂක - හොරණ
සුපරීක්ෂක - හොරණ

DMI International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Training Assistant Manager - Horana
Training Assistant Manager - Horana

Optimo international

රු 35,000 - 60,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
බොයිලේරු අත් උදව් කරුවන් - හොරණ

Darshana Contractors

රු 25,000 - 50,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Management Training - horana
Management Training - horana

asia group pvt ltd

රු 68,000 - 138,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Driver - Horana

Wijemanne Pharmaceuticals (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 40,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Tailor - Horana
Tailor - Horana

Hercules Tailors

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - කැෂියර් (පිරිමි/කාන්තා)
කැෂියර් (පිරිමි/කාන්තා)

Ayolan Investment

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Location Manager - Horana
Location Manager - Horana

Asia Group pvt Ltd

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Creative Graphic Designer - Horana
Creative Graphic Designer - Horana

3rd Vision

රු 20,000 - 35,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Graphic Designer - Horana
Graphic Designer - Horana

Rora Advertising - Horana

රු 30,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Trainee marketing Executive - Horana
Trainee marketing Executive - Horana

Doing 3M PPE , solutions for industries.

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Accounts Assistant - Horana

S & C Latex Pvt Ltd

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - RECOVERY OFFICER HORANA
RECOVERY OFFICER HORANA

RANKETHA ORGANIZATION (PVT) LTD

රු 20,000 - 22,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Marketing Manager - Horana

Sasethya Holding (Pvt) Ltd

රු 80,000 - 200,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Management Trainee - Horana
Management Trainee - Horana

ASIA GROUP PVT LTD

රු 72,000 - 138,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Project Officer - Horana
Project Officer - Horana

Lakdinu Housing & Investments (pvt) Ltd.

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
Computer Hardware Technician - Horana

Horana

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - HR Assistant - Horana
HR Assistant - Horana

ISURU RECRUITMENT

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Sales assistant - Horana
Sales assistant - Horana

PC Palace - Horana

රු 20,000 - 30,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - පරිපාලන සහයක - හොරණ
පරිපාලන සහයක - හොරණ

Smart Circle

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Optimo International in Horana
Optimo International in Horana

Training Manager

රු 45,000 - 60,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - මුදල් අයකැමි (Cashier) - Horana
මුදල් අයකැමි (Cashier) - Horana

Ayolan Investment

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!