දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rent a room for girls Homagama
Rent a room for girls Homagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Homagama
Room for rent in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Polgasowita
Annex for rent in Polgasowita

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent - Hoamagama
Annex For Rent - Hoamagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOMS RENT FOR GIRLS IN Homagama
ROOMS RENT FOR GIRLS IN Homagama

කාමර: 10+, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent Homagama
Annex for rent Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Homagama
Room For Rent in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Homagama
Room for rent in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury Room for Gentleman's homagama
Luxury Room for Gentleman's homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent NSBM (Boys)
Rooms for Rent NSBM (Boys)

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for males homagama
Room for males homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Boy in Homagama
Room for Boy in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent in Kiriwaththuduwa
Annex For Rent in Kiriwaththuduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 33,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Hostel rooms in Homagama - NSBM Students
Hostel rooms in Homagama - NSBM Students

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Homagama
Rooms for rent in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,500 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rent annexes - Homagama
Rent annexes - Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Girls in homagama
Room For Girls in homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for NSBM Students or gentleman
Rooms for NSBM Students or gentleman

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Homagama.
Rooms for Rent in Homagama.

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstairs Annex In Homagama
Upstairs Annex In Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Homagama
Room in Homagama

කාමර: 7, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 37
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For rent In Godagama
Annex For rent In Godagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 50
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Homagama
Rooms in Homagama

කාමර: 10, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 50
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Hostel Rooms In Homagama
Hostel Rooms In Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 51
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In Homagama
Annex For Rent In Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!