දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent Homagama
Rooms for rent Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rent a room - Homagama
Rent a room - Homagama

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama (Pitipana)
Annex for rent in Homagama (Pitipana)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent In Homagama
Room for rent In Homagama

කාමර: 10+, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Homagama
Room for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for NSBM students Pitipana
Room for NSBM students Pitipana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For rent Godagama-Homagama
Annex For rent Godagama-Homagama

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in homagama
Annex for rent in homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Hostel rooms for NSBM Male Students
Hostel rooms for NSBM Male Students

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Homagama (NSBM Students)
Room in Homagama (NSBM Students)

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Homagama
Rooms for rent in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent -Homagama
Rooms for rent -Homagama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent (NSBM Girls) Homagama
Rooms for rent (NSBM Girls) Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Homagama
Rooms for rent in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for NSBM Students
Rooms for NSBM Students

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for NSBM male Students Homagama
Rooms for NSBM male Students Homagama

කාමර: 10+, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent- Homagama
Room for Rent- Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in homagama.
Room for rent in homagama.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Homagama
Rooms for rent in Homagama

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for NSBM students homagama
Rooms for NSBM students homagama

කාමර: 8, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!