දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Homagama
Room for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent Homagama
Annex for rent Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Homagama
Annex for Rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Homagama
Room for rent - Homagama

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ඇනෙක්සිය කුලියට දීමට (යුවලක් සදහා)ගොඩගම
ඇනෙක්සිය කුලියට දීමට (යුවලක් සදහා)ගොඩගම

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Homagama
Room for rent - Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent Homagama
Annex for Rent Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent - Homagama
Rooms for Rent - Homagama

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Homagama
Room For Rent In Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Godagama
Annex for Rent in Godagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Large Room with Furniture for Rent - Hanwella
Large Room with Furniture for Rent - Hanwella

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms near NSBM Green University in Homagama
Rooms near NSBM Green University in Homagama

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 26
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For boys - Homagama
Rooms For boys - Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 37
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Homagama
Room for rent - Homagama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For NSBM Girls Student - Homagama
Room For NSBM Girls Student - Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 39
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent Homagama
Room For Rent Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room NSBM girls - Pitipana
Room NSBM girls - Pitipana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 43
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Gents - homagama
Rooms for Gents - homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent Homagama
Rooms for rent Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 56
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rent a Room - Homagama
Rent a Room - Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 56
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 56
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent In Homagama
Room for rent In Homagama

කාමර: 10+, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 59
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!