දැන්විම් 241 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama
Land for Sale in Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama Pitipana Land Sale
Homagama Pitipana Land Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama Pitipana Land Sale
Homagama Pitipana Land Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale - Homagama
Land For sale - Homagama

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Homagama
Land For Sale In Homagama

42.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama
Land for Sale Homagama

39.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in - Homagama
Land for Sale in - Homagama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 330,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama Pitipana
Land in Homagama Pitipana

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10P Commercial Land Plot for Sale
10P Commercial Land Plot for Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama , Kottawa
Land for Sale Homagama , Kottawa

6.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 435,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land Plots for Sale - Homagama
Residential Land Plots for Sale - Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Residentail Land plots for sale - Homagama
Residentail Land plots for sale - Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 270,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Homagama
Land For Sale In Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama Lot No 7
Homagama Lot No 7

7.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama
Land for Sale in Homagama

270.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land with 3 houses in Homagama
Land with 3 houses in Homagama

160.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Meegoda
Land for Sale - Meegoda

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 265,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

8.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 300 Perches Land for Sale in Homagama
300 Perches Land for Sale in Homagama

300.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land For Sale in Homagama
Bare Land For Sale in Homagama

10.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Real Land | Diyagama Plot 36
Real Land | Diyagama Plot 36

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 295,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Homagama
Land for sale - Homagama

45.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama
Land for Sale in Homagama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama (SP56)
Land for Sale in Homagama (SP56)

35.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

11.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 365,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama
Land for Sale in Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!