වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Showroom Sales Staff - Homagama
Showroom Sales Staff - Homagama

Teleseen Marketing (PVT) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - HR Assistant - Homagama
HR Assistant - Homagama

American Caterers Lanka

රු 28,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Colour Room in Charge - Homagama
Colour Room in Charge - Homagama

printcare solution

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - බීම කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - හෝමාගම
බීම කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - හෝමාගම

Recruitment Company

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
English Teacher - Homagama

ELID Homagama

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Sales Representative - Hoamagama

Sith Enterprises

රු 60,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representative - Homagama
Sales Representative - Homagama

Argo Asian Foods Suppliers (PVT) ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Marketing Executive - Homagama

Real Aluminium and Interiors (pvt) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - නිෂ්පාදන සහකාර - හෝමාගම
නිෂ්පාදන සහකාර - හෝමාගම

Hela Arana (PVT) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - දුරකථන ක්‍රියාකරු - හෝමාගම
දුරකථන ක්‍රියාකරු - හෝමාගම

Hela Arana (PVT) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ රියදුරු - හෝමාගම
භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ රියදුරු - හෝමාගම

Hela Arana (PVT) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ගිණුම්කරණ ලිපිකරු - හෝමාගම
ගිණුම්කරණ ලිපිකරු - හෝමාගම

Hela Arana (PVT) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Marketing Executive Advisor - Homagama

Softlogic

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - බීම කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - මොරටුව
බීම කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - මොරටුව

Recruitment Company

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Promotion Officer - Homagama
Sales Promotion Officer - Homagama

Sadaharitha Plantations Limited

රු 150,000 - 500,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ලිපිකාරිණියන් - බත්තරමුල්ල
ලිපිකාරිණියන් - බත්තරමුල්ල

Sri Kantha Jewellers (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Packing Machine Operator - Homagama
Packing Machine Operator - Homagama

Dil foods Pvt Ltd

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - හෝමාගම
ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - හෝමාගම

Talent Job Pvt Ltd

රු 42,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Clerk - Homagama
Office Clerk - Homagama

Lawyer

රු 25,000 - 28,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Office Assistant - Homagama

Hela Arana Pvt (Ltd)

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Drivers - Homagama

Hela Arana Pvt (Ltd)

රු 25,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Store Keeper- Homagama
Store Keeper- Homagama

Vandy Hotel

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Administrative Officer - Homagama
Administrative Officer - Homagama

krimiraja company

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Preschool Teacher - Homagama

Employer

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Recruitment Officer - Homagame
Recruitment Officer - Homagame

Nasna Impex Garments Industries (PVT) LTD.

රු 40,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!