වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Sales Representative - Homagama

Hela Arana (PVT) LTD

රු 25,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Delivery Rider - Homagama

Hela Arana (PVT) LTD

රු 25,000 - 70,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Coordinator - Homagama
Customer Coordinator - Homagama

ISURU RECRUITMENT

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Homagama
Driver - Homagama

Ap Lanka (PVT) LTD

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Sales Representative - Homagama

Hela Arana (PVT) LTD

රු 25,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Delivery Rider - Homagama

Hela Arana (PVT) LTD

රු 25,000 - 70,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Account Executive - Homagama
Account Executive - Homagama

isuru job net

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - HR Assistant - Homagama
HR Assistant - Homagama

isuru recruitment

රු 18,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Technician - Homagama
Technician - Homagama

homagama

රු 35,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Meegoda
Accounts Assistant - Meegoda

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Restaurant Steward - Homagama
Restaurant Steward - Homagama

Kingmeal Family Restaurant

රු 15,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Electrical Engineer – Homagama
Assistant Electrical Engineer – Homagama

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Junior Sales Executive - Homagama
Junior Sales Executive - Homagama

Intermark Labels and Packaging (Pvt) Ltd

රු 10,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Pattern Maker - Homagama

NASNA GARMENTS

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Executive - Homagama
Accounts Executive - Homagama

ISURU RECRUITMENT

රු 35,000 - 50,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Labor - Homagama
Labor - Homagama

Kings Foods (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Homagama
Driver - Homagama

Kings Foods (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
Sales Assistant - Homagama

Newly opening shop

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Excavator Operator - Homagama
Excavator Operator - Homagama

Ranmadu Constructions Homagama

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Documentation Executive - Homagama

Matro Engineering and Construction (PVT) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Merchandiser - Homagama
Merchandiser - Homagama

Dil Food ( Pvt ) Ltd

රු 30,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Administration HR Executive - Homagama
Administration HR Executive - Homagama

Ovin Gases (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Production Executive - Homagama
Production Executive - Homagama

ISURU RECRUITMENT

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
දන්ත හෙද නිලධාරිනි - හෝමාගම

Dental surgery

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Account Assistant - Homagama
Account Assistant - Homagama

isuru recruitment

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
Factory Supervisor - Homagama

Masters Trading Company

රු 35,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Athurugiriya
Delivery Rider - Athurugiriya

Jubilant FoodWorks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!