වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන්
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන්

day light pvt

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Store Keeper - Homagama
Store Keeper - Homagama

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Executive - Homagama
Call Center Executive - Homagama

Hela Arana (PVT) Ltd

රු 17,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 12
Driver - Meegoda

Sith Enterprises

රු 50,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Supervisor - Homagama
Supervisor - Homagama

SADAHARITHA PLANTAION LTD

රු 50,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Driver - Homagama

Private Poster

රු 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වීල් එලයිමන්ට් සේවකයන් - හෝමාගම
වීල් එලයිමන්ට් සේවකයන් - හෝමාගම

Eliment

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Advisors - Homagama
Advisors - Homagama

Soft Logic Life

රු 25,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Cash Collector - Homagama

Privet Poster

රු 50,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
AUTO CAD Draftsman - Homagama

Vidarshee House plan

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representative-Homagama
Sales Representative-Homagama

The Headmasters Lanka pvt Ltd

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-හෝමාගම
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-හෝමාගම

SSM ( pvt ) Ltd

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Factory Manager-Homagama
Assistant Factory Manager-Homagama

Dil foods (Pvt)Ltd

රු 50,000 - 70,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Account Assistant- Homagama
Account Assistant- Homagama

Dil foods (Pvt)Ltd

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Homagama
Sales Executive - Homagama

Hela Arana (PVT) Ltd - Homagama

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Homagama
Delivery Rider - Homagama

Hela Arana (PVT) Ltd - Homagama

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ටයිප් සෙටින් සදහා
ටයිප් සෙටින් සදහා

Saman Graphics

රු 10,000 - 15,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Executive - Homagama
Customer Executive - Homagama

Daiki Axis Sri Lanaka

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
Pharmacy Assistant - Homagama

Samadhi Pharmacy

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
For Salesman - Homagama

Sith Enterprises

රු 50,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
Drivers - Homagama

Sith Enterprises

රු 50,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Distribution Officers - Homagama
Distribution Officers - Homagama

Hela Arana (PVT) Ltd - Homagama

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
Accounts Clerk - Homagama

Masters Trading Company

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
Driver - Homagama

sandu

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
Pre School Teacher - Homagama

Rainbow pre school - Meegoda

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!