වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Pharmacy Assistant - Homagama

Samadhi Pharmacy

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts clerk - Homagama
Accounts clerk - Homagama

isuru recruitment

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant
Accounts Assistant

isuru recruitment

රු 18,000 - 22,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Homagama
Data Entry Operators - Homagama

Online advertising firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Mobile Phone Repair Technician - Homgama

Laser Mobile Phone Arcade

රු 40,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Clerk - Homagama
Accounts Clerk - Homagama

isuru recruitment

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Operation Assistant - Homagama
Operation Assistant - Homagama

ISURU RECRUITMENT

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Coordinator Cum General Clerk - Homagama
Coordinator Cum General Clerk - Homagama

isuru recruitment

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - අත් උදව්කරුවන් (කාන්තා/පිරිමි) - හෝමාගම
අත් උදව්කරුවන් (කාන්තා/පිරිමි) - හෝමාගම

Food processing factory in Homagama

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Admin Assistant - Homagama
Admin Assistant - Homagama

ISURU RECRUITMENT

රු 25,000 - 27,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Homagama
Accounts Assistant - Homagama

ISURU RECRUITMENT

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive (Male) - Homagama
Marketing Executive (Male) - Homagama

Ovin Gases (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Clerk - Homagama
Accounts Clerk - Homagama

isuru recruitment

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer - Homagama
Graphic Designer - Homagama

Matro Engineering and Construction (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
Admin Assistant - Homagama

isuru recruitment

රු 28,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Adviser - Homagama
Adviser - Homagama

Softlogic life insurance PLC

රු 25,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Primary English Teachers - Homagama
Primary English Teachers - Homagama

Champs Institute

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Homagama
Marketing Executive - Homagama

Peotech Lanka (Pvt.) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 46
Office Assistant - Homagama

ජෝතිෂය කාර්යාලය

රු 17,000 - 17,500

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Hr Clerk - Homagama
Hr Clerk - Homagama

isuru recruitment

රු 20,000 - 22,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Computer Operator - Homagama
Computer Operator - Homagama

isuru recruitment

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සහායක - හෝමාගම
වෙළඳ සහායක - හෝමාගම

Clever Poppy

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver Cum Assistant - Meegoda
Driver Cum Assistant - Meegoda

Dilan Enterprises

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representative - Meegoda
Sales Representative - Meegoda

Devindi Imports

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Homagama
Accounts Assistant - Homagama

ISURU RECRUITMENT

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!