දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJI Phantom 3 Aerial Drone Services
DJI Phantom 3 Aerial Drone Services

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 2 Piece Band With DJ Music
2 Piece Band With DJ Music

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound for rent
Sound for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Vision Mixer / Video Switcher For Rent
Vision Mixer / Video Switcher For Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - School Events Video Recording
School Events Video Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Live Video Broadcasting to Internet
Live Video Broadcasting to Internet

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,500

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ MUSIC FOR ALL OCCASIONS
DJ MUSIC FOR ALL OCCASIONS

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,500

දින 18
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Music/Photo/ Video Birthday Parties
Music/Photo/ Video Birthday Parties

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 18
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Photography/ Story Album
Wedding Photography/ Story Album

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 35,000

දින 18
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Photography Parties/ Birthday
Event Photography Parties/ Birthday

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 18
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED Wall Renting With Live Video Feed
LED Wall Renting With Live Video Feed

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 70,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound System For Rent Events
Sound System For Rent Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multi Camera Live Video Productions
Multi Camera Live Video Productions

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 30,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Mixers For Rent Live Events
Video Mixers For Rent Live Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Facebook Live Streaming Setup Renting
Facebook Live Streaming Setup Renting

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Video Recording/ Live Feed
Event Video Recording/ Live Feed

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Videography Full HD
Wedding Videography Full HD

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Live Musical band 3 Piece For Weddings
Live Musical band 3 Piece For Weddings

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projectors For Rent Weddings Full HD
Projectors For Rent Weddings Full HD

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ Music For Weddings & Parties
DJ Music For Weddings & Parties

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,500

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Music Video Creations
Music Video Creations

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - “Heavenly Rich Wedding Cake”
“Heavenly Rich Wedding Cake”

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 70

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!