දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Live Musical Band For Weddings & Parties
Live Musical Band For Weddings & Parties

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 20,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Camera Rent With Cameramen
Video Camera Rent With Cameramen

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Pre Shoot Video/ Photography
Wedding Pre Shoot Video/ Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 10,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Phantom 4 Pro Drone for Rent Wedding PreShoot
Phantom 4 Pro Drone for Rent Wedding PreShoot

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 10,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Pre Shoot Event Photography | Photographer
Pre Shoot Event Photography | Photographer

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 10,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding/ Home Coming Full HD Video Recording
Wedding/ Home Coming Full HD Video Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 12,500

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - ALL EVENT PHOTOGRAPHY
ALL EVENT PHOTOGRAPHY

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 10,000

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound System For Rent Events
Sound System For Rent Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 7,500

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Live Streaming Your Events
Live Streaming Your Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 15,000

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent with Video Mixer for Event Playback
Projector Rent with Video Mixer for Event Playback

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 10,000

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 72 Inch Tv with Live 2 Camera Video Production
72 Inch Tv with Live 2 Camera Video Production

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 30,000

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Editing Events/ Wedding
Video Editing Events/ Wedding

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 5,000

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 2 Camera Full HD Video Recording
2 Camera Full HD Video Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 20,000

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Full HD Video Recording/ School & Company
Event Full HD Video Recording/ School & Company

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 10,000

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Full Hd Event Video Recording with Facebook Live
Full Hd Event Video Recording with Facebook Live

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 17,000

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ For Home Coming/ Night Parties
DJ For Home Coming/ Night Parties

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 12,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Dj Music Wedding Package with Lights Smoke
Dj Music Wedding Package with Lights Smoke

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 12,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Video Full Day You Tube Live
Wedding Video Full Day You Tube Live

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 20,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - YouTube Live Streaming Your Event
YouTube Live Streaming Your Event

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 6,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Drone Facebook Live Streaming
Drone Facebook Live Streaming

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 15,000

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Drone for Rent With Qualified Operator
Drone for Rent With Qualified Operator

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 10,000

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding/ Pres Shoot Drone Shooting Aerial Video
Wedding/ Pres Shoot Drone Shooting Aerial Video

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 10,000

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event photographer
Event photographer

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 3,000

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Cake Pcs
Wedding Cake Pcs

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 65

දින 22
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Video Live Streaming / Facebook/ LED Wall 2 Camera
Wedding Video Live Streaming / Facebook/ LED Wall 2 Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 25,000

දින 28
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Landscape Photography | Event Photographer
Landscape Photography | Event Photographer

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 8,000

දින 29
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Videogrphy Full HD Recording
Wedding Videogrphy Full HD Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 12,500

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!