දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හැටන් හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - கொழும்பு துறைமுகத் ஊழியர்கள் - ஹற்றன்
கொழும்பு துறைமுகத் ஊழியர்கள் - ஹற்றன்

S S I M Company

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Training Manager - Hatan
Training Manager - Hatan

Asia Group

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - ஹற்றன்
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - ஹற்றன்

S M C Holdings

රු 1,000 - 1,500

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Office Assistant - Hatton

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Steward - Hatton
Steward - Hatton

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - සුපරීක්ෂක - හැටන්
සුපරීක්ෂක - හැටන්

optimo international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Chief Clerk (male) - Hatton
Chief Clerk (male) - Hatton

Wijaya Agro (Pvt) Ltd.

රු 30,000 - 35,000

නුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - කාර්යාල කාර්ය සහයක - හැටන්
කාර්යාල කාර්ය සහයක - හැටන්

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Trainee Manager - Hatton
Trainee Manager - Hatton

The asia group

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Cashier - Hatton
Cashier - Hatton

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - වරාය (පුද්) අංශට සේ්වකයන් - හැටන්
වරාය (පුද්) අංශට සේ්වකයන් - හැටන්

KITHLANKA

රු 49,000 - 58,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Room Assistant - Hatton
Room Assistant - Hatton

Vandy Hotel

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Supervisor - Hatton
Supervisor - Hatton

Asia Group

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Trainee Marketing Supervisor - Hatton
Trainee Marketing Supervisor - Hatton

optimo group

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Cashier - Nuwara Eliya
Cashier - Nuwara Eliya

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවරඑලිය - Receptionist - Hatton
Receptionist - Hatton

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!