වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 1,469 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every JOIN 2018
Suzuki Every JOIN 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,190,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace 172 SuperGL 2000
Toyota Hiace 172 SuperGL 2000

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dyna 1991
Toyota Dyna 1991

50,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf Tipper 1994
Isuzu Elf Tipper 1994

175,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - SOJEN F350R CABIN 2018
SOJEN F350R CABIN 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,780,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - SOJEN D550R TIPPER 2018
SOJEN D550R TIPPER 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,925,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf Freezer Lorry 2000
Isuzu Elf Freezer Lorry 2000

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Micro loader 616 2017
Tata Micro loader 616 2017

8,900 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 550,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - SOJEN F550R LORRY 2018
SOJEN F550R LORRY 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,207,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - SOJEN D530R TIPPER 2018
SOJEN D530R TIPPER 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,070,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - SOJEN F350R TRUCK 2018
SOJEN F350R TRUCK 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,557,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Coaster Bus 2007
Toyota Coaster Bus 2007

75,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan CARAVAN SUPER LONG 1989
Nissan CARAVAN SUPER LONG 1989

375,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,125,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace Long model 1983
Toyota Hiace Long model 1983

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vannete Lion Face 2013
Nissan Vannete Lion Face 2013

880,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,585,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland DOST 2014
Ashok Leyland DOST 2014

121,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan caravan 1987
Nissan caravan 1987

225,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan CARAVAN QD 32 1998
Nissan CARAVAN QD 32 1998

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,225,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Tipper 4HF1 1996
Isuzu Tipper 4HF1 1996

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,725,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Noah Kr 42 1999
Toyota Noah Kr 42 1999

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda KR-SKF6VBONGO 2006
Mazda KR-SKF6VBONGO 2006

80,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 2006
Mazda Bongo 2006

140,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan UD Luxury Bus 2000
Nissan UD Luxury Bus 2000

155,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Vanete (VX Model) 1998
Mazda Vanete (VX Model) 1998

190,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace 1995
Toyota Hiace 1995

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi PO5 1987
Mitsubishi PO5 1987

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Tipper 2016
Ashok Leyland Tipper 2016

30,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!