වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 105 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - Gampaha
Room for rent - Gampaha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

විනාඩි 14
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Kiribathgoda
Room for rent in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room at Wattala for Working Lady
Room at Wattala for Working Lady

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms Rent for Ladies Ja ela
Rooms Rent for Ladies Ja ela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Nittambuwa
Annex for rent in Nittambuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstair Annex for rent - Kadawatha
Upstair Annex for rent - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent -Kadawatha
Rooms for rent -Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Board and Lodging - Negombo
Board and Lodging - Negombo

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent in Kelaniya
Annex for Rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent In Kanuwana Junction
Annex For Rent In Kanuwana Junction

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Negombo
Room for rent in Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kelaniya
Annex for rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - House For Rent - Kandana
House For Rent - Kandana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Kelaniya
Room for rent in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent- wattala
Room for rent- wattala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent - Katunayaka
Annex for Rent - Katunayaka

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms rent for boys -Kiribathgoda
Rooms rent for boys -Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent (Girls) in Kelaniya
Rooms for rent (Girls) in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent near Kelaniya university
Room for rent near Kelaniya university

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kapuwatte
Annex for rent in Kapuwatte

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kadawatha
Annex for rent in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 31,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent In Katunayake
Annex For Rent In Katunayake

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex to rent in Kelaniya
Annex to rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Hotel for rent Negombo
Hotel for rent Negombo

කාමර: 8, නානකාමර: 8

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 180,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent - Mahara
Annex For Rent - Mahara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!