දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Block stones
Block stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood 12 MM
Plywood 12 MM

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Chip Stones
Chip Stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,800

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්
4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,550

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Block stones
Block stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Concrete U channel drainage
Concrete U channel drainage

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sandakada pahana
Sandakada pahana

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 6,750

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood Sheet
Plywood Sheet

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,450

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood ප්ලය්වූඩ්
Plywood ප්ලය්වූඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,500

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA TMT BARS.,.,.,
MELWA TMT BARS.,.,.,

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 560

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Super Coat
Dulux Super Coat

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 650

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux woodguard
Dulux woodguard

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,800

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Thread Seal and Ball Valve
Thread Seal and Ball Valve

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 9

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok TMT ( SLS certified Steel)
Ashok TMT ( SLS certified Steel)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 470

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Washed sand
Washed sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ABC for Land fillings,
ABC for Land fillings,

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood Sheet
Plywood Sheet

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,250

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - All Kind of Building Materials
All Kind of Building Materials

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 500

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Tiber 2*2 lee
Tiber 2*2 lee

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 30

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Super Cote
Dulux Super Cote

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Multilac Brilliant White
Multilac Brilliant White

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Weather Shield
Dulux Weather Shield

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood doors
Plywood doors

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 500

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Gi Tubes Melwa.,
Gi Tubes Melwa.,

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 990

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - GI Steel Box Bar
GI Steel Box Bar

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 700

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!