දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Potting Soil
Potting Soil

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 450

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat
Coco Peat

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 450

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Compost
Compost

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 350

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - mudal hadissiyak
mudal hadissiyak

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 6,000

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Yoghurt
Yoghurt

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 24

දින 15
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කුකුල් පොහොර විකිණීමට ඇත/Poultry litter
කුකුල් පොහොර විකිණීමට ඇත/Poultry litter

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 120

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 28

දින 24
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Fatty Acid
Fatty Acid

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 120

දින 36
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Olive Oil
Olive Oil

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,300

දින 38
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - පොල් (ලෙලි ගසන ලද)
පොල් (ලෙලි ගසන ලද)

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 65

දින 38
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Olive Oil
Olive Oil

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,200

දින 39
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Compost (100% High Quality)
Compost (100% High Quality)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 65

දින 46
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Export Quality Nutmeg
Export Quality Nutmeg

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 850

දින 50
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Export Quality Garcinia (Goraka)
Export Quality Garcinia (Goraka)

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 450

දින 50
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Export Quality White Pepper
Export Quality White Pepper

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,150

දින 50
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Export Quality Clove
Export Quality Clove

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,450

දින 50
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Export Quality Black Pepper
Export Quality Black Pepper

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 750

දින 50
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

දින 52
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30

දින 54
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 54
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 55
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 56
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Dates with ghee
Dates with ghee

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 760

දින 57
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Nesquik 1kg
Nesquik 1kg

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,400

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!