දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 66

දින 5
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Up country No. 1 Tea
Up country No. 1 Tea

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 90

දින 6
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut oil & vegetable
Coconut oil & vegetable

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 8
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - OLIVE OIL 3 L TIN
OLIVE OIL 3 L TIN

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 4,500

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - OLIVE OIL 1L
OLIVE OIL 1L

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,600

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - SUNFLOWER OIL
SUNFLOWER OIL

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 450

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Pineapple
Pineapple

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 75

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cadbury Dairy Milk Chocolate 165g
Cadbury Dairy Milk Chocolate 165g

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 420

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Bee Honey
Bee Honey

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 900

දින 12
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 70

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Up Country Tea.
Up Country Tea.

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 675

දින 14
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Upcountry black tea
Upcountry black tea

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 950

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - එලු කිරි විකිණීමට ඇත.
එලු කිරි විකිණීමට ඇත.

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 17
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cocount
Cocount

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 64

දින 18
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 68

දින 19
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Quail Egg Pack (10 Egg)
Quail Egg Pack (10 Egg)

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 110

දින 32
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Export Quality Cardamom
Export Quality Cardamom

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 4,900

දින 32
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Export Quality Nutmeg
Export Quality Nutmeg

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 850

දින 32
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Export Quality White Pepper
Export Quality White Pepper

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,950

දින 32
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Export Quality Cloves
Export Quality Cloves

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,350

දින 33
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Export Quality Garcinia Cambogia(ගොරකා)
Export Quality Garcinia Cambogia(ගොරකා)

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 550

දින 33
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 68

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!