දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

විනාඩි 19
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Heat Gel for Buffets
Heat Gel for Buffets

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,950

දින 5
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 45

දින 8
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - TRUE Ceylon Cinnamon Drink
TRUE Ceylon Cinnamon Drink

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - පොල් විකිණීමට
පොල් විකිණීමට

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 42

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - පුවක් තොග
පුවක් තොග

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 6

දින 17
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - ගොරකා
ගොරකා

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 400

දින 19
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Compost
Compost

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 250

දින 20
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - OLIO OIL
OLIO OIL

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,300

දින 23
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 20

දින 25
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 45

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - විශාල ශීත කාමරයක් විකිණීමට
විශාල ශීත කාමරයක් විකිණීමට

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,500,000

දින 46
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - 2l thick bleach original
2l thick bleach original

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 850

දින 50
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - sunflower oil 5l and 2l
sunflower oil 5l and 2l

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 900

දින 50
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - සෙවන ගෟහ සෑදීම
සෙවන ගෟහ සෑදීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 190

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!