වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 627 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Assistant Engineer - Sales
Assistant Engineer - Sales

Matrix (pvt) Limited

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Veyangoda
Sales Executive - Veyangoda

SILVER STAR

රු 25,000 - 75,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරීක්ෂක-ගම්පහ
සුපරීක්ෂක-ගම්පහ

DMI international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Senior HVAC Technician - Minuwangoda
Senior HVAC Technician - Minuwangoda

Texlan Center (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Executive Production - Minuwangoda
Executive Production - Minuwangoda

Texlan Center (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Printing Machine operator - Ja-Ela
Printing Machine operator - Ja-Ela

kinmark Advertising Ja-ela

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Mechanical Technician - Minuwangoda
Mechanical Technician - Minuwangoda

Texlan Center (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Wharf Clerk - Minuwangoda
Wharf Clerk - Minuwangoda

Texlan Center (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executives- Kurana
Sales Executives- Kurana

Smart Products Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer Cum Office Executive
Graphic Designer Cum Office Executive

SMT.LK

රු 20,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales executives- Kaduwela
Sales executives- Kaduwela

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 4
Driver - Gampaha

PickMe/Uber/Rent

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - බර වාහන රියදුරන් - ගම්පහ
බර වාහන රියදුරන් - ගම්පහ

SSM ( pvt ) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales representatives- Kaduwela
Sales representatives- Kaduwela

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales representatives- Mabola
Sales representatives- Mabola

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Analyst - Wattala
Business Analyst - Wattala

Toyota Lanka (Private) Limited

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Production Supervisor - Negombo

Anna Décor Company (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පුහුණු සුපරීක්ෂක නිලධාරීන් - ගම්පහ
පුහුණු සුපරීක්ෂක නිලධාරීන් - ගම්පහ

GMI INTERNATIONAL Gampaha

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representatives- Ja ela
Sales Representatives- Ja ela

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member - Gampaha
Crew Member - Gampaha

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member - Negombo
Crew Member - Negombo

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member - Kiribathgoda
Crew Member - Kiribathgoda

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Asst. Product Manager - Welding-Kelaniya
Asst. Product Manager - Welding-Kelaniya

Matrix (pvt) Limited

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Assistant Engineer - Sales
Assistant Engineer - Sales

Matrix (pvt) Limited

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Computer Hardware Technician - Gampaha
Computer Hardware Technician - Gampaha

Neoview (pvt) ltd

රු 24,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Duty Free Shop - Katunayake
Duty Free Shop - Katunayake

company.

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Flight Belt-Katunayaka
Flight Belt-Katunayaka

Company

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!