දැන්විම් 227 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, ආහාර

රු 52

පැය 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Aglaonema
Aglaonema

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

පැය 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Tolumnia
Orchids Tolumnia

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

පැය 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Dendrobium fromThailand
Orchids Dendrobium fromThailand

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

පැය 12
ආහාර-ගම්පහ - Suree Brand Thai Sauce Range
Suree Brand Thai Sauce Range

ගම්පහ, ආහාර

රු 655

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Poinsettia Flower Plant
Poinsettia Flower Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium plants
Anthurium plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Milk Toffee
Milk Toffee

ගම්පහ, ආහාර

රු 5

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Cow milk
Cow milk

ගම්පහ, ආහාර

රු 110

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium
Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,600

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bankok Anthurium
Bankok Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Champagne palm
Champagne palm

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ආනයනික ඇන්තූරියම් මව් ශාක
ආනයනික ඇන්තූරියම් මව් ශාක

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,400

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Foxtail
Foxtail

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium Plant
Anthurium Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Banana plant
Banana plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Plant
Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 4
දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Tissue Culture Orchid Plants
Tissue Culture Orchid Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 5
ආහාර-ගම්පහ - Pineapple
Pineapple

ගම්පහ, ආහාර

රු 90

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Stevia plant
Stevia plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Flower Plant
Flower Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Aloevera Plants - කෝමාරිකා පැළ
Aloevera Plants - කෝමාරිකා පැළ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orcid plants
Orcid plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bonsai Nuga
Bonsai Nuga

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 65,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!