දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර

ආහාර-ගම්පහ - Fresh chicken
Fresh chicken

ගම්පහ, ආහාර

රු 350

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Bee Honey
Bee Honey

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,600

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Nutella
Nutella

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,200

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Wedding Cakes
Wedding Cakes

ගම්පහ, ආහාර

රු 60

දින 5
ආහාර-ගම්පහ - Paradise Yoghurt
Paradise Yoghurt

ගම්පහ, ආහාර

රු 23

දින 6
ආහාර-ගම්පහ - Salim Cheese 120g (8pcs)
Salim Cheese 120g (8pcs)

ගම්පහ, ආහාර

රු 155

දින 6
ආහාර-ගම්පහ - Kikkat
Kikkat

ගම්පහ, ආහාර

රු 175

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - එළු කීරි
එළු කීරි

ගම්පහ, ආහාර

රු 300

දින 8
ආහාර-ගම්පහ - High Quality Tea
High Quality Tea

ගම්පහ, ආහාර

රු 900

දින 8
ආහාර-ගම්පහ - Vergin coconut oil white
Vergin coconut oil white

ගම්පහ, ආහාර

රු 450

දින 9
ආහාර-ගම්පහ - කරවල විකිණීමට
කරවල විකිණීමට

ගම්පහ, ආහාර

රු 650

දින 9
ආහාර-ගම්පහ - Virgin Coconut Oil
Virgin Coconut Oil

ගම්පහ, ආහාර

රු 700

දින 10
ආහාර-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, ආහාර

රු 51

දින 10
ආහාර-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, ආහාර

රු 45

දින 11
ආහාර-ගම්පහ - Chocolate
Chocolate

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,250

දින 11
ආහාර-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, ආහාර

රු 46

දින 11
ආහාර-ගම්පහ - Gam biththara / eggs
Gam biththara / eggs

ගම්පහ, ආහාර

රු 28

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - සැන්විචර්ස්
සැන්විචර්ස්

ගම්පහ, ආහාර

රු 30

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Imported Olive oil bottles
Imported Olive oil bottles

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,100

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Dream cake creation
Dream cake creation

ගම්පහ, ආහාර

රු 2,500

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Olive Oil
Olive Oil

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,100

දින 12
ආහාර-ගම්පහ - Pasta and spaghetti
Pasta and spaghetti

ගම්පහ, ආහාර

රු 150

දින 14
ආහාර-ගම්පහ - Lucky lak salt
Lucky lak salt

ගම්පහ, ආහාර

රු 22

දින 17
ආහාර-ගම්පහ - Chewing Gum
Chewing Gum

ගම්පහ, ආහාර

රු 300

දින 19
ආහාර-ගම්පහ - Pasta
Pasta

ගම්පහ, ආහාර

රු 150

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!