දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-ගම්පහ - Luxury Apartments in Wattala
Luxury Apartments in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 16,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Luxury Apartments in Wattala
Luxury Apartments in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 16,600,000

මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | Sale in Kadawatha
Apartment | Sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | Sale in Minuwangoda
Apartment | Sale in Minuwangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 7,400,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | Sale in Nittambuwa
Apartment | Sale in Nittambuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 8,200,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | Sale in Veyangoda
Apartment | Sale in Veyangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - House for sale brand new negombo
House for sale brand new negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගම්පහ - SANASA APARTMENT @ MINUWANGODA
SANASA APARTMENT @ MINUWANGODA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 5,200,000

දින 4
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment For Sale Minuwangoda
Apartment For Sale Minuwangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 4,500,000

දින 4
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Brandnew House for Sale - Negombo
Brandnew House for Sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Negombo
House for sale - Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Furnished Apartment for Sale in Gampaha.
Furnished Apartment for Sale in Gampaha.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 8,500,000

දින 7
මහල් නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

දින 7
මහල් නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE NEGOMBO
HOUSE FOR SALE NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment For Sale in Veyangoda
Apartment For Sale in Veyangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 7,400,000

දින 16
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for Sale in Kiribathgoda
Apartment for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 15,900,000

දින 16
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for Sale in Kiribathgoda
Apartment for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 13,900,000

දින 16
මහල් නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 16,500,000

දින 22
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Building For Sale - Negombo
Building For Sale - Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 9,000,000

දින 25
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale in Naiwala, Veyangoda
Apartment for sale in Naiwala, Veyangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 5,500,000

දින 25
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for sale - Kelaniya
Apartment for sale - Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 6,500,000

දින 27
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for Sale in Mahabage
Apartment for Sale in Mahabage

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 5,100,000

දින 28
මහල් නිවාස-ගම්පහ - 3 BR apt for sale Devalapola.
3 BR apt for sale Devalapola.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 8,200,000

දින 36
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment in Kalagedihena
Apartment in Kalagedihena

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 11,000,000

දින 43
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Luxury 3BR Apartment | Wattala
Luxury 3BR Apartment | Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 19,600,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!