දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Treadmill
Treadmill

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Puma Cricket Bat
Puma Cricket Bat

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Treadmill
Treadmill

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Sit up machine
Sit up machine

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Spirit Fitness Treadmill
Spirit Fitness Treadmill

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 140,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Home Gym
Home Gym

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Total Gym
Total Gym

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - NordicTrack Elliptical Exercise Bike
NordicTrack Elliptical Exercise Bike

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Quantum six pack sit up machine
Quantum six pack sit up machine

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,750

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Abcoaster
Abcoaster

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - VS Badminton Racket
VS Badminton Racket

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Fitness set
Fitness set

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Fitness items
Fitness items

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 110,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Fitness item
Fitness item

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 110,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Dumbbells
Dumbbells

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Six pack sit up machine
Six pack sit up machine

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Gws Dumble
Gws Dumble

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Multi gym machine
Multi gym machine

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 260,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Sandbag
Sandbag

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - PARASAIL WITH ALL GEAR
PARASAIL WITH ALL GEAR

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 300,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Wakeboard
Wakeboard

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 19
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Olimpic weight plate
Olimpic weight plate

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 160

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Football boots
Football boots

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,000

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Barbell weight plates
Barbell weight plates

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 280

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - GYM Set
GYM Set

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!