දැන්විම් 285 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale Galle
Land for sale Galle

29.9 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 285,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගාල්ල - An Ideal Land For Sale ( Beach Front) Ahangama
An Ideal Land For Sale ( Beach Front) Ahangama

49.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 70,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale - Galle
Land For Sale - Galle

14.7 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Hikkaduwa Land for Sale | MCP330
Hikkaduwa Land for Sale | MCP330

220.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale Galle
Land For Sale Galle

14.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - 225 PERCHES LAND WITH LUXURY BUNGALOW - Ambalangoda
225 PERCHES LAND WITH LUXURY BUNGALOW - Ambalangoda

225.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale - Ambalangoda
Land for sale - Ambalangoda

10.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Ambalangoda
Land for Sale in Ambalangoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 127,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in hapugala
Land for sale in hapugala

22.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Akmeemana
Land for sale in Akmeemana

6.83 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Galle
Land for Sale in Galle

20.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,350,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale - Galle
Land for sale - Galle

15.88 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Galle
Land for sale in Galle

21.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale - Karapitiya
Land for sale - Karapitiya

15.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 3,550,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For Sale Galle
Land For Sale Galle

40.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Kosgoda
Land for Sale in Kosgoda

9.0 අක්කර

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 5,000,000 අක්කරයකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land For sale in Bentota
Land For sale in Bentota

13.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Kurudu Land for Sale in Galle
Kurudu Land for Sale in Galle

160.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in - Galle
Land for sale in - Galle

391.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 174,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Hikkaduwa area
Land for Sale in Hikkaduwa area

70.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale in Galle
Land for Sale in Galle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉඩම්

රු 275,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for Sale - Bentota
Land for Sale - Bentota

90.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගාල්ල - Galle Hapugala Land for sale
Galle Hapugala Land for sale

10.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 260,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගාල්ල - ඉක්මනින් විකිණීමට - කරාපිටිය
ඉක්මනින් විකිණීමට - කරාපිටිය

10.5 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 2,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගාල්ල - Tea estate for sale in Galle
Tea estate for sale in Galle

225.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale Tittagalla - Galle
Land for sale Tittagalla - Galle

391.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 22,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-ගාල්ල - Land for sale in Dodanduwa
Land for sale in Dodanduwa

32.0 පර්චස්

ගාල්ල, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!