වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Salon Assistant (Female) - Galle
Salon Assistant (Female) - Galle

Galle Foot Comfort

රු 35,000 - 75,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - පෞද්ගලික ලේකම් - ගාල්ල
පෞද්ගලික ලේකම් - ගාල්ල

Automobilemart

රු 35,000 - 85,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Loan Officer - Galle
Loan Officer - Galle

CB Lanka Microcredit Ltd.

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Promotion Officers - Galle
Promotion Officers - Galle

DMI GROUP

රු 35,000 - 70,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Crew Member - Galle
Crew Member - Galle

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Chef - Unawatuna
Chef - Unawatuna

home unawatuna

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Training Supervisor - Galle
Training Supervisor - Galle

granton international

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - සහාය කළමනාකරු - ගාල්ල
සහාය කළමනාකරු - ගාල්ල

Optimo International

රු 50,000 - 55,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Graphic Designer - Hikkaduwa

RUWAN STUDIO

රු 20,000 - 30,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Barman - Galle
Barman - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Restaurant Waiter - Galle
Restaurant Waiter - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Restaurant Trainee Waiter - Galle
Restaurant Trainee Waiter - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - House Keeping Supervisor - Galle
House Keeping Supervisor - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Senior Room Attendant - Galle
Senior Room Attendant - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Housekeeping Room Attendant - Galle
Housekeeping Room Attendant - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Restaurant Captain - Galle
Restaurant Captain - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Housekeeping Trainee Room Attendant
Housekeeping Trainee Room Attendant

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Hotel Cook - Galle
Hotel Cook - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Assistance Cook - Galle
Assistance Cook - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Trainee Cook - Galle
Trainee Cook - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Kitchen Helper - Galle
Kitchen Helper - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Pool Attendant - Galle
Pool Attendant - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Food & Beverage Supervisor - Galle
Food & Beverage Supervisor - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Garden Staff - Galle
Garden Staff - Galle

LUCKY ELEPHANT (PVT) LTD HIKKADUWA

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Demi Chef - Galle

Aluroma Enterprises PVT Ltd

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Cook - Galle

Aluroma Enterprises PVT Ltd

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Commis - Galle

Aluroma Enterprises PVT Ltd

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!