වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් - ඇල්පිටිය
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් - ඇල්පිටිය

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - ඇසුරුම් අංශයේ සේවකයින් - අහංගම
ඇසුරුම් අංශයේ සේවකයින් - අහංගම

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - සුපරික්ෂක - ගාල්ල
සුපරික්ෂක - ගාල්ල

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Assistant Manager - Galle
Assistant Manager - Galle

VIDUNA Institute Pvt Ltd

රු 50,000 - 75,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Sales Executive - Galle
Sales Executive - Galle

Softlogic MAX

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් -⁣ බෙන්තොට
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් -⁣ බෙන්තොට

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Trainee Assistant Manager - Karapitiya

DMI international

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள்-அஹங்கம
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள்-அஹங்கம

Jobline Company

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - කිචන් හෙල්පර් - ඌරගස්මන්හන්දිය
කිචන් හෙල්පර් - ඌරගස්මන්හන්දිය

Employer

රු 25,000 - 35,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Supervisor - Galle

gmi group

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලදාරි - ගාල්ල
අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලදාරි - ගාල්ල

ගාල්ල අලෙවි කලමනාකරු

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - අම්බලන්ගොඩ
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - අම්බලන්ගොඩ

Factoy recruitment company

රු 48,000 - 58,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - සහාය කළමනාකරු - ගාල්ල
සහාය කළමනාකරු - ගාල්ල

Optimo International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Sous Chef - Unawatuna
Sous Chef - Unawatuna

Sous Chef

රු 0 - 75,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Head Chef - Unawatuna
Head Chef - Unawatuna

Bedspace & SkinnyToms

රු 0 - 85,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Sous Chef - Unawatuna
Sous Chef - Unawatuna

Bedspace & SkinnyToms

රු 0 - 75,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Hotel Steward - Hikkaduwa
Hotel Steward - Hikkaduwa

Private Poster

රු 20,000 - 45,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - ඔරලෝසු කාර්මිකයන් - ගාල්ල
ඔරලෝසු කාර්මිකයන් - ගාල්ල

PRIVATE POST

රු 25,000 - 30,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Sales Assistants - Galle
Sales Assistants - Galle

Janet Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Assistant Manager - Galle

Travel Office

රු 25,000 - 45,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Human Resource Assistant - Galle
Human Resource Assistant - Galle

TechZonez is a leading business consultant.

රු 15,000 - 20,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Breakfast Cook - Galle
Breakfast Cook - Galle

Pilgrims Hostel, Restaurant and Pizzeria

රු 25,000 - 35,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Sales Representatives - Galle
Sales Representatives - Galle

Caltone southern lanka (pvt) Ltd

රු 35,000 - 40,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Training Manger - Galle
Training Manger - Galle

Rusiya group

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - බෙන්තොට
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - බෙන්තොට

Jobline Company

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!