වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 118 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - සුපරික්ෂක - ගාල්ල
සුපරික්ෂක - ගාල්ල

Optimo International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Trainee Assistant Manager - Galle
Trainee Assistant Manager - Galle

GRANTON GROUP

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Sales Assistant - Galle
Sales Assistant - Galle

අබේවික්‍රම සුපර් සිටී

රු 30,000 - 32,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
House Keeper - Galle

Homely Holiday

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
සහාය කළමනාකරු - ගාල්ල

Optimo International

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - පුහුණු වෙල්ඩින්කරුවන් - ගාල්ල
පුහුණු වෙල්ඩින්කරුවන් - ගාල්ල

Jayani Iron Works

රු 60,000 - 75,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Data Entry Operators (Female) - Batapola
Data Entry Operators (Female) - Batapola

Sanmark Solutions PVT LTD

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - මුදල් අයකැමි - ගාල්ල
මුදල් අයකැමි - ගාල්ල

The Factory Outlet (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - වෙළඳ සේවක - ගාල්ල
වෙළඳ සේවක - ගාල්ල

The Factory Outlet (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Training Manager - Galle

DMI GROUP

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Restaurant Manager - Galle

Name withheld

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
පාලිකා - ගාල්ල

දංගෙදර ළමා නිවාසය

රු 14,000 - 16,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - පුහුණු සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - ගාල්ල
පුහුණු සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - ගාල්ල

DMI (PVT) LTD

රු 30,000 - 36,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Trainee Stewards - Galle
Trainee Stewards - Galle

The Lady Hill Hotel

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Cash Collector - Galle
Cash Collector - Galle

Private Poster

රු 30,000 - 50,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Crew Members - Hikkaduwa
Crew Members - Hikkaduwa

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Delivery Riders (Part Time) - Galle
Delivery Riders (Part Time) - Galle

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Crew Members - Galle
Crew Members - Galle

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - සහාය කලමනාකරු - බටපොල
සහාය කලමනාකරු - බටපොල

OPTIMO INTERNATIONAL

රු 18,000 - 45,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - සුපරීක්ෂක - අම්බලන්ගොඩ
සුපරීක්ෂක - අම්බලන්ගොඩ

DMI International

රු 18,000 - 45,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Photographer - Galle

Unawatuna Studio

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Driver - Karapitiya

N Power Technology Services

රු 25,000 - 35,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - කාර්යාල කාර්යය සහයක - ගාල්ල
කාර්යාල කාර්යය සහයක - ගාල්ල

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,000 - 25,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Executive Leasing (Ijarah) - Galle
Executive Leasing (Ijarah) - Galle

LB Finance PLC

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Spa Consultant - Galle
Spa Consultant - Galle

Unawatuna Boutique Resort (Pvt) Ltd

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!