වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 105 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Receptionist - Galle
Receptionist - Galle

city stay galle

රු 25,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - AIA Wealth Planners - Elpitiya
AIA Wealth Planners - Elpitiya

AIA INSURANCE LANKA PLC

රු 25,000 - 75,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Leasing Executive - Galle
Leasing Executive - Galle

Finance Companey

රු 32,000 - 60,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Sales Assistant Multi Duty - Galle
Sales Assistant Multi Duty - Galle

Pagoma Super City

රු 20,000 - 22,500

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - AIA Wealth Planners - Karapitiya
AIA Wealth Planners - Karapitiya

Aia Insurance Karapitiya

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Financial Planning Exec - Ambalangoda
Financial Planning Exec - Ambalangoda

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Cashier-Hikkaduwa

Kumkuma food city. Gonapinuwala

රු 25,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - AIA wealth planners - Baddegama
AIA wealth planners - Baddegama

AIA insurance - Baddegama

රු 30,000 - 75,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - AIA Wealth Planners - Galle
AIA Wealth Planners - Galle

AIA INSURANCE LANKA PLC

රු 25,000 - 50,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Computer Operator - Galle
Computer Operator - Galle

Communication & Book Shop

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - AIA wealth planners - Akuressa
AIA wealth planners - Akuressa

AIA Insurance - Akuressa

රු 30,000 - 75,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - AIA Wealth Planners - Galle
AIA Wealth Planners - Galle

AIA insurance

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - පුහුණු සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- ගාල්ල
පුහුණු සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- ගාල්ල

DMI(Pvt)Ltd

රු 34,000 - 40,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Clerk - Galle
Clerk - Galle

Private Poster

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Accountant - Galle

DISTRIBUTION COMPANY

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - සහය කළමනාකරු - බටපොල
සහය කළමනාකරු - බටපොල

granton international

රු 45,000 - 73,500

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Hotel Assistant - Galle

Dunes Unawatuna Hotel

රු 30,000 - 55,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි) - ගාල්ල
පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි) - ගාල්ල

DMI(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 38,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Promotion assistant manager - Galle
Promotion assistant manager - Galle

DMI international

රු 45,000 - 85,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - වරාය පුද්ගලික අංශයට කමිකර - අම්බලන්ගොඩ
වරාය පුද්ගලික අංශයට කමිකර - අම්බලන්ගොඩ

SSM ( pvt ) Ltd

රු 40,000 - 48,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Sales Executive - Ambalangoda
Sales Executive - Ambalangoda

fairmax international

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Sales Representatives - Hikkaduwa

Zesta tea boutique, 233, Galle Road, Hikkaduwa

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Account clerk - Batapola
Account clerk - Batapola

Royal Dairy Lanka PVT LTD

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Cashier - Galle
Cashier - Galle

AMILA GOLD HOUSE

රු 18,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Kitchen Helpers - Galle
Kitchen Helpers - Galle

Elita Restaurant

රු 15,000 - 35,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Supervisor - Galle
Supervisor - Galle

Elita Restaurant

රු 20,000 - 40,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!