වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Typesetter - Ambalangoda

Sakva Printers

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Front Office Assistant - Galle
Front Office Assistant - Galle

Janet Ayurvedics (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Kitchen Chef - Ahangama

The Kip

රු 25,000 - 40,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Receptionist - Ahangama
Receptionist - Ahangama

Dreamsea Lanka

රු 35,000 - 40,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - අම්බලන්ගොඩ
කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - අම්බලන්ගොඩ

Factoy recruitment company

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Area Manager – Banking & Finance - Southern Province
Area Manager – Banking & Finance - Southern Province

Executive Search - ikman Jobs

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - බෙදාහැරීමේ නියෝජිත - ගාල්ල
බෙදාහැරීමේ නියෝජිත - ගාල්ල

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - බටපොල
කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - බටපොල

Maind Job Pvt Ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - බෙන්තොට
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - බෙන්තොට

Maind Job Pvt Ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - කරාපිටිය
කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - කරාපිටිය

Maind Job Pvt Ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Waiter - Ahangama

THE KIP - AHANGAMA

රු 30,000 - 50,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - කිච්න් හෙල්පර් - ගාල්ල
කිච්න් හෙල්පර් - ගාල්ල

BOUTIQ HOTEL

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - හොටෙල් ස්ටුවර්ඩ් - ගාල්ල
හොටෙල් ස්ටුවර්ඩ් - ගාල්ල

A gread hotel and villa

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - ක්‍රෙඩ්ට් ඔෆිසර් - ගාල්ල
ක්‍රෙඩ්ට් ඔෆිසර් - ගාල්ල

export import company

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - සුපරීක්ෂක - ඇල්පිටිය
සුපරීක්ෂක - ඇල්පිටිය

DMI INTERNATIONAL

රු 45,000 - 80,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - පෙරපාසල් ගුරුවරියන් අවශ්‍යයි - ගාල්ල
පෙරපාසල් ගුරුවරියන් අවශ්‍යයි - ගාල්ල

Private Poster

රු 10,000 - 13,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - පරිගණක ක්‍රීරියාකරු - ගාල්ල
පරිගණක ක්‍රීරියාකරු - ගාල්ල

pvt poster

රු 15,000 - 30,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - ස්ටුවර්ඩ් - බද්දෙගම
ස්ටුවර්ඩ් - බද්දෙගම

Recruitment Company

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Room Assistant - Elpitiya
Room Assistant - Elpitiya

Recruitment Company

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Typesetter - Ambalangoda

Sakva Printers

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - බෙන්තොට
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - බෙන්තොට

Talent Job (pvt) Ltd

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Hardware Technicians - Galle

Galle IT Solutions

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Restaurant Stewards - Galle

The Lady Hill Hotel, Galle

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Admin Clerk - Galle
Admin Clerk - Galle

Finlay Rentokil Ceylon (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - බටපොල
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - බටපොල

Talent Job (pvt) Ltd

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයාගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Data Entry Operator - Galle
Data Entry Operator - Galle

H.B.M Group

රු 15,000 - 18,750

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!