දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cement Block Gal Machine Mixer
Cement Block Gal Machine Mixer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - New Cement Block Gal Machine | බ්ලොක් ගල් මැෂින්
New Cement Block Gal Machine | බ්ලොක් ගල් මැෂින්

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 195,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Coconut Oil Machinery
Coconut Oil Machinery

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Concrete Mixture
Concrete Mixture

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 190,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Digital Printing Machine
Digital Printing Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Industrial blender/ crusher
Industrial blender/ crusher

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 62,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Gas oven
Gas oven

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Wheel Alignment Machine
Wheel Alignment Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Potato Washing and Peeling Machine Industrial Gas Cookers
Potato Washing and Peeling Machine Industrial Gas Cookers

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Bbq Machine (rotating)
Bbq Machine (rotating)

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 28,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - පොල්තෙල් හිදින මැෂිම
පොල්තෙල් හිදින මැෂිම

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - බේකරි යන්ත්‍රය
බේකරි යන්ත්‍රය

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal Machine (Cement Machine)
Block Gal Machine (Cement Machine)

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Laundry Machine
Laundry Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,975,000

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - පොල්තෙල් මෝල හා මෝටරය
පොල්තෙල් මෝල හා මෝටරය

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal Machine
Block Gal Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 46
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Air Man Compressor 125
Air Man Compressor 125

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 52
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal Fan Mixer
Block Gal Fan Mixer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 53
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - ඉතාඅනර්ඝපිටි මිශ්‍ර කිරිමෙ යන්ත්‍ර 2 ක් විකිණීමට
ඉතාඅනර්ඝපිටි මිශ්‍ර කිරිමෙ යන්ත්‍ර 2 ක් විකිණීමට

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Mechanical Cutting Press
Mechanical Cutting Press

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!