දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Saloon items
Saloon items

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 65,000

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Beard Oil Original
Beard Oil Original

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,500

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Teleseen Orbitrac
Teleseen Orbitrac

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 12,000

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Bodyspray And Perfumes
Bodyspray And Perfumes

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 550

දින 6
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - උදර මට්ටු (Fat Burner)
උදර මට්ටු (Fat Burner)

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 675

දින 9
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Oolong tea
Oolong tea

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 450

දින 11
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Tattoo Ink
Tattoo Ink

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,500

දින 11
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Hair trimmer
Hair trimmer

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,200

දින 14
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - රැව්ල වවා ගැනීමට
රැව්ල වවා ගැනීමට

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,450

දින 15
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - රැවුල ලස්සනට තියාගන්න
රැවුල ලස්සනට තියාගන්න

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,200

දින 31
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - රැව්ල ඉක්මනින් වවා ගැනීමට
රැව්ල ඉක්මනින් වවා ගැනීමට

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,450

දින 32
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Salon items
Salon items

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 130,000

දින 32
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - රැව්ල නැති අයට ඉක්මනින් වවා ගැනීමට
රැව්ල නැති අයට ඉක්මනින් වවා ගැනීමට

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,450

දින 38
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Wall hanging head steamer
Wall hanging head steamer

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 15,000

දින 49
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Salon items
Salon items

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 150,000

දින 53
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Foot massager bath
Foot massager bath

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 5,000

දින 57
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගාල්ල - Nirgundyadi Oil( Nirgundi Oil)
Nirgundyadi Oil( Nirgundi Oil)

ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 800

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!