දැන්විම් 101 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Lakiy plant
Lakiy plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 15
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Kos gedi
Kos gedi

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Anthurium Plants
Anthurium Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Anthurium bush
Anthurium bush

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,850

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red palm tree
Red palm tree

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red palm tree
Red palm tree

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15,000

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Foxtail plant
Foxtail plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dendrobium plant
Dendrobium plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dendrobium Plant
Dendrobium Plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Flower plants
Flower plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Vanda orchid
Vanda orchid

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,950

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dendrobium Plant
Dendrobium Plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Cinnamon plants (කුරුදු පැල)
Cinnamon plants (කුරුදු පැල)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 20
ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon quills
Cinnamon quills

ගාල්ල, ආහාර

රු 750

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bird nest plants
Bird nest plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Cinnamon Plant - Kurudu Pela
Cinnamon Plant - Kurudu Pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Albut green olu with flowers
Albut green olu with flowers

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,300

දින 24
ආහාර-ගාල්ල - Banana
Banana

ගාල්ල, ආහාර

රු 60

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Arica Nut
Arica Nut

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැල
තේ පැල

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kurudu Pela
Kurudu Pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Ground Orchids
Ground Orchids

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bigonia with flower
Bigonia with flower

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok and Lady jane Anthurium
Bangkok and Lady jane Anthurium

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

දින 26
ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon Quills & Powder
Cinnamon Quills & Powder

ගාල්ල, ආහාර

රු 165

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!