දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Guesthouse near Bentota
Guesthouse near Bentota

3,402 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

පැය 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Three story building for sale in Imaduwa
Three story building for sale in Imaduwa

675 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Fish farm for sale in ambalangoda
Fish farm for sale in ambalangoda

3 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - SHOP IN GALLE FOR SALE
SHOP IN GALLE FOR SALE

600 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Balapitiya | Hotel Sale MCP559
Balapitiya | Hotel Sale MCP559

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 72,075,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Kada kamarayak Galle
Kada kamarayak Galle

192 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - 89P BEAUTIFUL BEACH VILLA Galle
89P BEAUTIFUL BEACH VILLA Galle

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 380,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa for sale in Hikkaduwa
Villa for sale in Hikkaduwa

2,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Restaurant facing galle sea breeze
Restaurant facing galle sea breeze

2,700 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Book shop Sale Ambalangoda
Book shop Sale Ambalangoda

400 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel For Sale in Unawatuna.
Hotel For Sale in Unawatuna.

4,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - සිව් මහල් ගොඩනැගිල්ල ව්කිනිමට ගාල්ල
සිව් මහල් ගොඩනැගිල්ල ව්කිනිමට ගාල්ල

2,200 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,750,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Villa For sale in Ahangama
Villa For sale in Ahangama

2,178 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel with All Equipment in Ahangama
Hotel with All Equipment in Ahangama

50,911 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - 9 Bedroom Hotel in Hediwattha
9 Bedroom Hotel in Hediwattha

10,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 155,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - New two storied building for sale galle
New two storied building for sale galle

2,300 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Business Premises for sale in Rathgama
Business Premises for sale in Rathgama

24,775 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hikkaduwa Beach front Hotel for Sale
Hikkaduwa Beach front Hotel for Sale

8,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Galle Hotel at Kabalana Ahangama
Galle Hotel at Kabalana Ahangama

5,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 78,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Galle Hotel with all facilities for sale
Galle Hotel with all facilities for sale

9,500 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 130,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Building for sale in Galle
Building for sale in Galle

6,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 45
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Two story commercial building Elpitiya
Two story commercial building Elpitiya

1,000 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 50
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - පොත්හල ඉක්මනින් විකිණීමට ගාල්ල
පොත්හල ඉක්මනින් විකිණීමට ගාල්ල

400 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

දින 55
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Hotel with Restaurant in Elpitiya
Hotel with Restaurant in Elpitiya

17,408 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 56
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගාල්ල - Petrol Shed for sale in Galle
Petrol Shed for sale in Galle

20,418 වර්ග අඩි

ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 300,000,000

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!