දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit K2
Luxury Apartment In Galle | Unit K2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 21,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit B3
Luxury Apartment In Galle | Unit B3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit G2
Luxury Apartment In Galle | Unit G2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 23,250,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit D2
Luxury Apartment In Galle | Unit D2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit J2
Luxury Apartment In Galle | Unit J2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 21,250,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit B2
Luxury Apartment In Galle | Unit B2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 20,250,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit G3
Luxury Apartment In Galle | Unit G3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 20,750,000

මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit E2
Luxury Apartment In Galle | Unit E2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit K2
Luxury Apartment In Galle | Unit K2

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 21,250,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit A3
Luxury Apartment In Galle | Unit A3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit B3
Luxury Apartment In Galle | Unit B3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit H3
Luxury Apartment In Galle | Unit H3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit A2
Luxury Apartment In Galle | Unit A2

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit H2
Luxury Apartment In Galle | Unit H2

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 28,750,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit F2
Luxury Apartment In Galle | Unit F2

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit C2
Luxury Apartment In Galle | Unit C2

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit K3
Luxury Apartment In Galle | Unit K3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Apartment in Galle
Apartment in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 9,800,000

දින 31
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit J9
Luxury Apartment In Galle | Unit J9

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 39
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit H7
Luxury Apartment In Galle | Unit H7

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 39
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit C7
Luxury Apartment In Galle | Unit C7

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 36,500,000

දින 39
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit C9
Luxury Apartment In Galle | Unit C9

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 39
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit K9
Luxury Apartment In Galle | Unit K9

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 39
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit A10
Luxury Apartment In Galle | Unit A10

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 35,750,000

දින 39
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit K9
Luxury Apartment In Galle | Unit K9

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 39
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit G9
Luxury Apartment In Galle | Unit G9

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 28,250,000

දින 39
මහල් නිවාස-ගාල්ල - Luxury Apartment In Galle | Unit F9
Luxury Apartment In Galle | Unit F9

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගාල්ල, මහල් නිවාස

රු 41,000,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!