මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගාල්ල නගරය විකිණීමට ඇති රූපවාහිනී

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි