මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

දිවුලපිටිය හිදී සුරතල් සතුන් සහ වෙනත් සතුන් විකිණීමට

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි