වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota coaster 2007
Toyota coaster 2007

80,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Titan Lorry 1993
Mazda Titan Lorry 1993

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF FREEZER 2007
Isuzu ELF FREEZER 2007

180,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,985,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2001
Nissan Caravan E25 2001

120,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2007
Nissan Caravan E25 2007

112,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Dolphin 2002
Toyota Hiace Dolphin 2002

336,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,125,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TRH 2015
Toyota TRH 2015

56,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,875,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace KDH 201 2015
Toyota Hiace KDH 201 2015

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,575,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HINO white 2018
Toyota HINO white 2018

925 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2018
Suzuki Every 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,660,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda scrum 2011
Mazda scrum 2011

72,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every, 2002
Suzuki Every, 2002

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 155,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY JOIN 2011
Suzuki EVERY JOIN 2011

60,232 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,190,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper Truck 2015
Nissan Clipper Truck 2015

95,660 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,075,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2003
Nissan Caravan E25 2003

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan caravan KR-VWE 25 2007
Nissan caravan KR-VWE 25 2007

193,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,350,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every DA62V Join 2002
Suzuki Every DA62V Join 2002

102,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town Ace 1997
Toyota Town Ace 1997

146,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna Crew Cab 2018
Toyota Dyna Crew Cab 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,100,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2006
Nissan Vanette 2006

100,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2006
Toyota KDH 2006

190,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,350,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 2007
Nissan Caravan 2007

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan vanette 1994
Nissan vanette 1994

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 2003
Toyota Hiace 2003

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 1998
Toyota Hiace 1998

147,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!