දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent
Annex for rent

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

පැය 1 යි
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Dehiwala
Room for rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent only girls dehiwala
Room for rent only girls dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - anex for rent dehiwala
anex for rent dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Dehiwala
Room for rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for RENT in Dehiwala
Rooms for RENT in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing room for rent in Kalubowila
Sharing room for rent in Kalubowila

කාමර: 1, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent dehiwala
Room for rent dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In dehiwala
Room For Rent In dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for girls only in Dehiwala
Rooms for girls only in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room rent for girls in Dehiwala
Room rent for girls in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Dehiwala
Room For Rent In Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Dehiwala
Room for rent in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent rathmalana
Annex for rent rathmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Attidiya Dehiwala
Annex for rent in Attidiya Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 24,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Dehiwala boardding rooms for girls
Dehiwala boardding rooms for girls

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 3rd floor annex in Dehiwala
3rd floor annex in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 27,500 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for boys in Dehiwala
Rooms for boys in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex In Dehiwala
Annex In Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - sharing room for rent
sharing room for rent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Dehiwala
Annex for rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent Dehiwala.
Room for rent Dehiwala.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Dehiwala
Room for rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Dehiwala
Room for Rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In Dehiwala
Annex For Rent In Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!