දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Dehiwala
Room For Rent In Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent at Dehiwala
Room for rent at Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Dehiwala
Annex for rent - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent Aththidiya
Annex for Rent Aththidiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent - Dehiwala
Rooms for Rent - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent (boys) - Dehiwala
Rooms for Rent (boys) - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Dehiwala
Room for rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Dehiwala
Annex for rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Dehiwala
Annex for rent - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex Rent in Kalubowila
Annex Rent in Kalubowila

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent Dehiwala
Annex for Rent Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Dehiwala
Room for Rent in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - களுபோவிலயில் அனெக்ஸ் வாடகைக்கு
களுபோவிலயில் அனெக்ஸ் வாடகைக்கு

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 1BR Annex For Rent In Dehiwala
1BR Annex For Rent In Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Dehiwala
Room for Rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Dehiwala
Annex for rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in 1st Floor Dehiwala
Annex in 1st Floor Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 45,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent- Dehiwala
Room for Rent- Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Dehiwala
Annex for Rent in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Single Room Sharing. Mount Lavania
Single Room Sharing. Mount Lavania

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kalubowila
Annex for Rent in Kalubowila

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Dehiwala
Room for rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 19,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Dehiwala
Room for Rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Attidiya
Annex for rent in Attidiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 37,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Dehiwala Only Ladies (single/ sharing basis)
Room for rent in Dehiwala Only Ladies (single/ sharing basis)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Dehiwala
Annex for rent - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Dehiwala
Room for Rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!