දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms Rent in Dehiwala
Rooms Rent in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - FURNISHED 1 BED ROOM HOUSE, DEHIWALA
FURNISHED 1 BED ROOM HOUSE, DEHIWALA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Karagampitiya
Room for rent in Karagampitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Furnished annex for rent - Dehiwala
Furnished annex for rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing Rooms For Rent In Dehiwala
Sharing Rooms For Rent In Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent Aththidiya
Room for rent Aththidiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding for Girls in Dehiwala
Boarding for Girls in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent- Kawdana Dehiwala
Room for Rent- Kawdana Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Comfortable Annex In Dehiwala
Comfortable Annex In Dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 80,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Dehiwela-Working Executive Ladies Lodge
Dehiwela-Working Executive Ladies Lodge

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annexe For Rent Dehiwala
Annexe For Rent Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent- Dehiwala
Room for rent- Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing rooms for gents dehiwala
Sharing rooms for gents dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Dehiwala , Nedimala
Annex for Rent - Dehiwala , Nedimala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding for girls-Dehiwala
Boarding for girls-Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Modern rooms for rent Dehiwala
Modern rooms for rent Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent-Dehiwala
Annex for rent-Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Dehiwala
Annex for rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Dehiwala
Rooms for rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Dehiwala
Room For Rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Kalubowila
Room for rent in Kalubowila

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Dehiwala (boys only)
Room for rent in Dehiwala (boys only)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In dehiwala
Room For Rent In dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Dehiwala
Rooms for rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Single Room For Rent In Kalubowila
Single Room For Rent In Kalubowila

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room available for rent -Dehiwala
Room available for rent -Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Kalubowila
Rooms for Rent in Kalubowila

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!