දැන්විම් 97 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Dehiwala
Land in Dehiwala

9.18 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 27,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale in - Dehiwela
Land For sale in - Dehiwela

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Dehiwala
Land For Sale in Dehiwala

13.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land with a house in Dehiwala
Land with a house in Dehiwala

16.55 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale in - Dehiwela
Land For sale in - Dehiwela

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

පැය 11
ඉඩම්-කොළඹ - Kalubowila land for sale
Kalubowila land for sale

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

8.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,450,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 18 perch squre land @ Kalubowila
18 perch squre land @ Kalubowila

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Valuble land in Kalubowila
Valuble land in Kalubowila

18.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 39,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Buiilding & Land For Sale Attidiya
Buiilding & Land For Sale Attidiya

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Dehiwala
Land For Sale In Dehiwala

17.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land in dehiwala pallidora road
Land in dehiwala pallidora road

13.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 240,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Dehiwala
Land in Dehiwala

9.18 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 27,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Dehiwala
Land for Sale in Dehiwala

21.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 150,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Dehiwala | Land Sale MCP691
Dehiwala | Land Sale MCP691

22.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

52.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - 63P BARE LAND DEHIWALA MARINE DRIVE
63P BARE LAND DEHIWALA MARINE DRIVE

63.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,000,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

20.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale | Dehiwala
Land For Sale | Dehiwala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kalubowila
Land For Sale Kalubowila

32.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,100,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Dehiwala
Land For Sale in Dehiwala

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,000,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Dehiwala (10 Perches)
Land For Sale in Dehiwala (10 Perches)

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale. Dehiwala
Land for sale. Dehiwala

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Dehiwala
Land For Sale Dehiwala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - 50 P LAND & OLD HOUSE DEHIWALA
50 P LAND & OLD HOUSE DEHIWALA

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,500,000 පර්ච් එකකට

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!