දැන්විම් 150 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Anderson Road, Dehiwala
Land for sale - Anderson Road, Dehiwala

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land for sale - Dehiwala
Residential Land for sale - Dehiwala

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 45
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Dehiwala
Land For Sale in Dehiwala

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,850,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Dehiwala Land for Sale | LL563
Dehiwala Land for Sale | LL563

12.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Kalubovila Land for Sale | LL570
Kalubovila Land for Sale | LL570

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Dehiwala
Land for Sale - Dehiwala

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 17 Perch Land For Sale in Dehiwala (
17 Perch Land For Sale in Dehiwala (

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kalubowila Dehiwala
Land For Sale in Kalubowila Dehiwala

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 18.5 P & Property Sale Dehiwala
18.5 P & Property Sale Dehiwala

18.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Dehiwala
Land For Sale in Dehiwala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Dehiwala
Land for sale Dehiwala

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Dehiwala
Land for Sale in Dehiwala

29.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Dehiwala
Land for Sale in Dehiwala

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Dehiwala
Land for Sale - Dehiwala

22.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 135,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Dehiwala
Land for Sale - Dehiwala

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 20 P BARE LAND FOR SALE AT KALUBOWILA
20 P BARE LAND FOR SALE AT KALUBOWILA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,300,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Dehiwala
Land For Sale In Dehiwala

17.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Dehiwala near Galle Road
Land in Dehiwala near Galle Road

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Kalubowila
Land For Sale In Kalubowila

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in dehiwla
Land for sale in dehiwla

6.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 10,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 7.9 perch land for sale in Dehiwala
7.9 perch land for sale in Dehiwala

7.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Kalubowila
Land for Sale - Kalubowila

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 32,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land for Sale- Kaluwbowila
Bare Land for Sale- Kaluwbowila

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!