දැන්විම් 120 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - 8.7 Perch Land for Sale in Attidiya
8.7 Perch Land for Sale in Attidiya

8.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Kalubowila
Land for Sale - Kalubowila

16.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 35,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 15
ඉඩම්-කොළඹ - 18.5 P & Property Sale Dehiwala
18.5 P & Property Sale Dehiwala

18.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Dehiwala
Land for Sale in Dehiwala

5.28 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Dehiwala
Land for Sale in Dehiwala

29.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Dehiwala
Land for Sale in Dehiwala

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 10p Land for Sale in Kalubowila (SP81b)
10p Land for Sale in Kalubowila (SP81b)

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kalubowila (sp81a)
Land for Sale in Kalubowila (sp81a)

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Kalubowila Dehiwala
Land for Sale Kalubowila Dehiwala

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 6 perch (2 block) land attidiya
6 perch (2 block) land attidiya

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,550,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 20 P BARE LAND FOR SALE AT KALUBOWILA
20 P BARE LAND FOR SALE AT KALUBOWILA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,300,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Dehiwala Land | for Sale Mcp P691
Dehiwala Land | for Sale Mcp P691

22.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,550,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Dehiwala
Land For Sale In Dehiwala

17.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Dehiwala Land | for Sale Quarry Road LL535
Dehiwala Land | for Sale Quarry Road LL535

17.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,550,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kalubovila LL570
Land for Sale in Kalubovila LL570

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,250,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale With A House Dehiwala
Land For Sale With A House Dehiwala

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 20,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

5.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kawudana, Dehiwala
Land for sale in Kawudana, Dehiwala

55.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 220,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

7.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 9
Land for Sale Dehiwala

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

27.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 165,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Kadawatha Road Land with Old House for Sale
Kadawatha Road Land with Old House for Sale

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Dehiwala
Land for Sale in Dehiwala

10.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

18.07 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land in Dehiwala
Residential Land in Dehiwala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!