වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 339 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Caretaker (Female) - Hong Kong
Caretaker (Female) - Hong Kong

BaseOne Consultancy

රු 100,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electronic Helper - Malaysia
Electronic Helper - Malaysia

Sell Fast | Kesara Advertising

රු 60,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesman - Qatar
Van Salesman - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 170,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Car Driver - Qatar
Car Driver - Qatar

Mayurran

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Merchandiser (Water company) - Qatar
Merchandiser (Water company) - Qatar

Mayurran

රු 89,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales helper (Water company) - Qatar
Sales helper (Water company) - Qatar

Mayurran

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesman (Water Company) - Qatar
Van Salesman (Water Company) - Qatar

Mayurran

රු 99,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Locksmith - Romania
Locksmith - Romania

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Delivery Riders - Kuwait
Delivery Riders - Kuwait

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Factory Labour (Female) - Maldives
Factory Labour (Female) - Maldives

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sous Chef - Romania(Europe)
Sous Chef - Romania(Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 270,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel House Keeper - Romania
Hotel House Keeper - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 91,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Driver - Saudi Arabia
Bus Driver - Saudi Arabia

Mayurran

රු 86,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Refrigeration Technician - Saudi Arabia
Refrigeration Technician - Saudi Arabia

Mayurran

රු 100,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - AC Technician - Saudi Arabia
AC Technician - Saudi Arabia

Mayurran

රු 100,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Factory Worker - Poland
General Factory Worker - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Helper - Poland
General Helper - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Workboat Inspector - Qatar
Workboat Inspector - Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Technician (Mech.-Stationary) - Qatar
Technician (Mech.-Stationary) - Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Planning Technician - Qatar
Planning Technician - Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Technician (Mech.) - Qatar
General Technician (Mech.) - Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Equipment Operator - Qatar
Equipment Operator - Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard - UAE
Security Guard - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housemaid - Cyprus
Housemaid - Cyprus

Ron Lanka Recruitment Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Farm Workers (male/female) - Cyprus
Farm Workers (male/female) - Cyprus

Ron Lanka Recruitment Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Admin Clerk - Canada
Admin Clerk - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Administration Assistant - Canada
Administration Assistant - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!