වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - ALMARAI CHEESE
ALMARAI CHEESE

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 150

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Malu Pol
Malu Pol

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 65

පැය 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Coconut (පොල්)
Coconut (පොල්)

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 62

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Imported almonds
Imported almonds

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 3,000

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Pure Coconut Oil No 01
Pure Coconut Oil No 01

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 400

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - OLIVE OIL
OLIVE OIL

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,650

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - PASTA & LASAGNA SAUCE
PASTA & LASAGNA SAUCE

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 750

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - BARILLA PASTA
BARILLA PASTA

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 570

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Sunflower Oil
Sunflower Oil

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,100

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cashew nuts kernels available
Cashew nuts kernels available

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 3,500

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Olive oil 250 ml
Olive oil 250 ml

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 400

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Ferrero Rocher (16pc)
Ferrero Rocher (16pc)

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,150

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Pure Ceylon Tea
Pure Ceylon Tea

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 700

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cadbury Chocolate
Cadbury Chocolate

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 440

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Ghee Oil
Ghee Oil

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 710

දින 8
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Coconuts ( pol )
Coconuts ( pol )

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 67

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Prawns Big black
Prawns Big black

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,400

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Prawns Big white
Prawns Big white

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 850

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - TEA BOPF FOR LOCAL/FOREIGN MARKET
TEA BOPF FOR LOCAL/FOREIGN MARKET

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,000

දින 12
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Coconut
Coconut

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 70

දින 12
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cappuccino - Good Day
Cappuccino - Good Day

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,500

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Olive Oil from Australia
Olive Oil from Australia

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,700

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Chocolate chips
Chocolate chips

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 200

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - TOBLERONE-WHITE 100G
TOBLERONE-WHITE 100G

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Condiments
Condiments

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 70

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!