කොළඹ හි නව නිවාස ව්‍යාපෘති

දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
 • logo

  96 Residencies - Pitakotte

  JAT Living
  2, 3 Beds
  Kotte
  Rs 24,300,000 onwards
 • logo

  Regent Homes - Pelawatta

  Regent Homes
  3, 4 Beds
  Battaramulla
  Rs 33,400,000 onwards
 • logo

  MULBERRY RESIDENCE

  Mulberry Holdings (Private) Limited
  2, 3 Beds
  Colombo 9
  Rs 18,800,000 onwards
 • logo

  SUNCITY TOWERS MALABE

  Suncity Property Developers
  Malabe
  Rs 14,250,000 onwards
 • logo

  Parklane Residencies

  Aspic Homes (pvt) ltd
  3, 4 Beds
  Homagama
  Rs 13,990,000 onwards
 • logo

  BREEZE BY SUNCITY

  Suncity Property Developers
  3 Beds
  Moratuwa
  Rs 17,680,000 onwards
 • logo

  447 Luna Tower

  Belluna Lanka
  2, 3, 4 Beds
  Colombo 2
  Rs 54,000,000 onwards