වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 195 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant (Female) - Dehiwala
Office Assistant (Female) - Dehiwala

Techneeds International

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Environmental Services Sales - Colombo
Environmental Services Sales - Colombo

Finlay Rentokil Ceylon Pvt Limited

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Product Promoter - Colombo 4
Product Promoter - Colombo 4

Marina Foods Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Bancassurance Life Trainee Ex - Colombo
Bancassurance Life Trainee Ex - Colombo

Janashakthi Insurance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Bancassurance Life Relationship Executive - Colombo
Bancassurance Life Relationship Executive - Colombo

Janashakthi Insurance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Relationship Executive - Colombo
Trainee Relationship Executive - Colombo

Janashakthi Insurance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Relationship Executive - Colombo
Relationship Executive - Colombo

Janashakthi Insurance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Environmental Services Sales - Colombo 02
Environmental Services Sales - Colombo 02

Finlay Rentokil Ceylon Pvt Limited

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Colombo 03
Sales Assistant - Colombo 03

Spring and Summer Fashion Collection (Pvt) Ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - All Island
Marketing Executive - All Island

Entek Energy Lanka (Pvt) Ltd

රු 10,000 - 80,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Environmental Services Sales - Colombo
Environmental Services Sales - Colombo

Finlay Rentokil Ceylon Pvt Limited

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරී - කොළඹ 02
මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරී - කොළඹ 02

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Field Sales Executives - Colombo 2
Field Sales Executives - Colombo 2

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Nugegoda
Cashier - Nugegoda

GI Trade center

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Nuegegoda
Sales Assistant - Nuegegoda

Spring and Summer Fashion Collection (Pvt) Ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Sales Assistant (Female) - Ratmalana

Techosa Electrical

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Showroom Sales Executive - Maharagama
Showroom Sales Executive - Maharagama

TVS Lanka PVT Ltd

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Kolonnawa
Driver - Kolonnawa

NSH TRADING COMPANY

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Business Development Executive - Colombo 05
Business Development Executive - Colombo 05

Personalized curated Gifts

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - බෙදාහැරීමේ නියෝජිත - නුගේගොඩ
බෙදාහැරීමේ නියෝජිත - නුගේගොඩ

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - බෙදාහැරීම් සහයක .- කොළඹ 01
බෙදාහැරීම් සහයක .- කොළඹ 01

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Boralesgamuwa
Sales Executive - Boralesgamuwa

USP TYRE & AUTO CENTER (PVT) LTD

රු 40,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - මෙහෙයුම් සහායකවරුන් - කොළඹ 15
මෙහෙයුම් සහායකවරුන් - කොළඹ 15

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - මෙහෙයුම් සහායකවරුන් - කොළඹ
මෙහෙයුම් සහායකවරුන් - කොළඹ

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Driver - Homagama

Sith Enterprises

රු 45,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Store Clerk - Colombo 14

Target consulting

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සහායක - කොළඹ 07
වෙළඳ සහායක - කොළඹ 07

ODEL PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!