වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Brand Manager - Dehiwala
Brand Manager - Dehiwala

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Female Real Estate Assistants - Moratuwa
Female Real Estate Assistants - Moratuwa

Synchro Homes (Pvt) Ltd

රු 100,000 - 200,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Colombo 6
Sales Executive - Colombo 6

Structa Engineering and Contractors (PVT) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Marketing Executive - Colombo 3

Genuwine Company

රු 50,000 - 300,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Brand Manager - Dehiwala
Brand Manager - Dehiwala

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Tele Marketing Executive - Colombo 8
Call Center Tele Marketing Executive - Colombo 8

Tradarea (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Training Associate - Colombo 10
Training Associate - Colombo 10

The Headmasters Lanka Pvt Ltd

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Promotion Officer - Homagama
Sales Promotion Officer - Homagama

Sadaharitha plantations limited

රු 150,000 - 300,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Coordinator - Borella
Marketing Coordinator - Borella

The Headmasters Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Management Trainees female - Battaramulla

Guththila Strategic Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Digital Marketing Coordinator - Colombo 13

Smart Network Private Limited

රු 20,000 - 50,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Female Real Estate Assistants - Moratuwa
Female Real Estate Assistants - Moratuwa

Synchro Homes (Pvt) Ltd

රු 100,000 - 200,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive Female - Colombo 03
Marketing Executive Female - Colombo 03

Java Solution (Pvt) Ltd

රු 50,000 - 175,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management Trainee (Leasing) - Colombo
Management Trainee (Leasing) - Colombo

LB Finance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Junior Executive (Leasing) - Colombo
Junior Executive (Leasing) - Colombo

LB Finance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Sales Representative - Colombo 11

neutrifi

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executives - Colombo 4
Marketing Executives - Colombo 4

​Pure Tech Lanka (Pvt) Ltd.

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Sales Promotion Officer - Moratuwa

Sadaharitha

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Marketing Officer - Nugegoda
Trainee Marketing Officer - Nugegoda

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Showroom Sales Assistant - Colombo 02

Herbal shop

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Showroom Sales Assistant - Nawala
Showroom Sales Assistant - Nawala

Neeliyas Pvt Ltd

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Marketing Executive - Colombo 3

Multinational Company

රු 50,000 - 200,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executives - Colombo
Marketing Executives - Colombo

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Colombo 13
Marketing Executive - Colombo 13

MICRODGITEL

රු 35,000 - 125,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representative - Dehiwala
Sales Representative - Dehiwala

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සේවක සේවිකාවන් - නුගේගොඩ
වෙළඳ සේවක සේවිකාවන් - නුගේගොඩ

THE BRANDS WAREHOUSE PVT(LTD)

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Client Acquisition Executive - Colombo 08
Client Acquisition Executive - Colombo 08

Expo Marketing Services (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!