වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 118 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Trainee Accounts Assistants - Rajagiriya

NPS Managements Services

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Account Assistant - Piliyandala
Account Assistant - Piliyandala

Design Containers

රු 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistance - Rajagiriya
Accounts Assistance - Rajagiriya

Choice.lk

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Management Trainee - Moratuwa

S. D. Enterprises International (Pvt) Ltd

රු 10,000 - 15,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 4
Account Assistant - Colombo 12

SMART ELECTRONICS

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Accountant - Pannipitiya

Ceylon Mark Tours

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Account Assistant - Piliyandala

Ceel Mart Lk Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Trainee Accounts Assistant - Boralesgamuwa

Sewa Finance

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Finance Executive- Colombo 3
Finance Executive- Colombo 3

The Headmasters Lanka pvt ltd

රු 40,000 - 50,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Male Account Assistant - Col 3
Male Account Assistant - Col 3

isuru recruitment

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Account Executive - Female
Account Executive - Female

isuru recruitment

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Colombo 10
Cashier - Colombo 10

Cey-nor Seafood Restaurant

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant(female) - Colombo 04
Accounts Assistant(female) - Colombo 04

THE TECHNOCITY (PVT)LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Clerk - Kotte
Accounts Clerk - Kotte

ISURU RECRUITMENT

රු 18,000 - 22,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Trainees - Battaramulla
Accounts Trainees - Battaramulla

Bee Net Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Field Executive - Homagama

Company

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Wellampitiya
Accounts Assistant - Wellampitiya

ISURU RECRUITMENT

රු 23,000 - 28,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Account Assistance cum Travel - Nugegoda
Account Assistance cum Travel - Nugegoda

Paradise Travel (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Accounts Assistant - Kaduwela

S.N.G. Management Systems- kaduwela

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Accounts Executive (Male) - Colombo 02

PWF Associates

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Audit Trainee - Contract (Male) | Colombo
Audit Trainee - Contract (Male) | Colombo

Softlogic Retail (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Colombo 01
Accounts Assistant - Colombo 01

ISURU RECRUITMENT

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Clerk - Boralesgamuwa
Accounts Clerk - Boralesgamuwa

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Pawning Clerks - Dehiwala

S.ABEYEWARDENE INVESTMENTS (PVT)LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Audit Trainees(male/female) - Nugegoda
Audit Trainees(male/female) - Nugegoda

Golden way Consultancy

රු 10,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Colombo
Accounts Assistant - Colombo

Cargills Ceylon PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Mulleriyawa
Accounts Assistant - Mulleriyawa

Kotmale Dairy Products

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!