වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 1,573 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Recovery Executive - Dehiwala

Global Credit

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - බැංකු ලිපිකරු - කොළඹ
බැංකු ලිපිකරු - කොළඹ

Private Poster

රු 0 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Retail Management Trainee - Colombo 02
Retail Management Trainee - Colombo 02

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Dental Assistants - Kotte
Dental Assistants - Kotte

DentzAvenue

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Freelance Sales Exectuives- Colombo
Freelance Sales Exectuives- Colombo

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Salon Assistant - Polgasowita
Salon Assistant - Polgasowita

salon assistant

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Kitchen Helper - Nugegoda
Kitchen Helper - Nugegoda

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - නුගේගොඩ
වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - නුගේගොඩ

S S I M Company

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - 09
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - 09

S S I M Company

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Junior Customer Service Executive - Athurugiriya
Junior Customer Service Executive - Athurugiriya

Bellvantage (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Student Visa Counselor - Ratmalana
Student Visa Counselor - Ratmalana

Sky Gate International pvt ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Service Executive - Nugegoda
Customer Service Executive - Nugegoda

Cambridge IELTS Academy

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Col 2
Data Entry Operators - Col 2

PART TIME WORKS - Work from home

රු 15,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
Pickme Riders - Colombo 03

S.A.R TRANSPORT

රු 27,000 - 38,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් (පුහුණු / නුපුහුණු ) - නුගේගොඩ
රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් (පුහුණු / නුපුහුණු ) - නුගේගොඩ

salon 44 plus (pvt) ltd

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ආධුනික කාර්මික ශිල්පින් - කොළඹ 6

Target consulting

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
Driver - Dehiwala (private)

Private

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
Accounts Administrative Executive - Maharagama

Supreem Enterprises

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Supervisor (Male/Female) - Angoda
Supervisor (Male/Female) - Angoda

DMI(Pvt)Ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - HR Manager - Kaduwala
HR Manager - Kaduwala

Asia and Ruvisia Advertisement Pvt Ltd

රු 85,000 - 450,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - HR Manager - Kollanawa
HR Manager - Kollanawa

Asia and Ruvisia Advertisement Pvt Ltd

රු 85,000 - 450,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - HR Manager - Nawala
HR Manager - Nawala

Asia and Ruvisia Advertisement Pvt Ltd

රු 85,000 - 450,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Shop Sales Assistant - Nugegoda
Shop Sales Assistant - Nugegoda

UK Bargains

රු 25,000 - 28,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - HR Manager - Pannipitiya
HR Manager - Pannipitiya

Asia and Ruvisia Advertisement Pvt Ltd

රු 85,000 - 450,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Operations Trainee - Colombo 05
Operations Trainee - Colombo 05

Kapruka Dot Com ( Pvt ) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Warehouse Supervisor - Mount Lavinia
Warehouse Supervisor - Mount Lavinia

The Headmasters Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!