වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,494 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Vatika Shampoo 400ml - 26% OFF
Vatika Shampoo 400ml - 26% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - St.Dalfour Whitening Cream
St.Dalfour Whitening Cream

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Beard Oil
Beard Oil

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,200

විනාඩි 17
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Play Boy Aftershave Balm
Play Boy Aftershave Balm

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 475

පැය 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Beard Oil
Beard Oil

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 700

පැය 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - GEMEI Multifunctional Hair Iron
GEMEI Multifunctional Hair Iron

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,000

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - GEMEI Professional Hair Dryer + Holder
GEMEI Professional Hair Dryer + Holder

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,750

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Salon items
Salon items

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 500,000

පැය 3
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - OLOS Pumpkin facial - 10% OFF
OLOS Pumpkin facial - 10% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 6,300

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - OLOS Glyco facial+FREE Express Clean up
OLOS Glyco facial+FREE Express Clean up

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 7,200

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - GEMEI Brown Epilator - 41% OFF
GEMEI Brown Epilator - 41% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,600

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - GEMEI Rechargeable Epilator and Shaver
GEMEI Rechargeable Epilator and Shaver

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,850

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - CUCCIO Mani Pedi + Acrylic Nails
CUCCIO Mani Pedi + Acrylic Nails

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 9,450

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - GEMEI Rechargeable Callus Remover
GEMEI Rechargeable Callus Remover

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,650

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - CUCCIO Mani Pedi + Gel nails - 10% OFF
CUCCIO Mani Pedi + Gel nails - 10% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 10,350

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - DIBI Anti-aging Treatments - 10% OFF
DIBI Anti-aging Treatments - 10% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 6,300

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - BOXIN Baby Hair Clipper - 27% OFF
BOXIN Baby Hair Clipper - 27% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,450

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Vatika Shampoo 400ml - 26% OFF
Vatika Shampoo 400ml - 26% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,250

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Snore Reduction Strap : 50% OFF
Snore Reduction Strap : 50% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 500

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - NOVA Hair Dryer - 42% OFF
NOVA Hair Dryer - 42% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 700

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - St.Dalfour Whitening Cream
St.Dalfour Whitening Cream

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,900

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Vatika Hair Styling Cream 140ml - 22%
Vatika Hair Styling Cream 140ml - 22%

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 900

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Wireless Muscle Training Equipment
Wireless Muscle Training Equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,490

පැය 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Slimming Sculpting Clothes
Slimming Sculpting Clothes

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 999

පැය 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Sensitive Precision Beauty Styler
Sensitive Precision Beauty Styler

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 899

පැය 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Self Heating Belt
Self Heating Belt

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 749

පැය 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Wonder Core Smart Fitness Equipment
Wonder Core Smart Fitness Equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 5,490

පැය 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!