වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kdh 2011
Toyota kdh 2011

130,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Aluminum Body Truck 2010
Isuzu Aluminum Body Truck 2010

105,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota dolphin 172 1999
Toyota dolphin 172 1999

409,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,675,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan VENETTE 1993
Nissan VENETTE 1993

300,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Kdh 206 2017
Toyota Kdh 206 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,700,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Kdh221 High 2015
Toyota Hiace Kdh221 High 2015

53,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,925,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TRH-HIACE, 2016
Toyota TRH-HIACE, 2016

12,382 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,600,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Higer 2017
Higer 2017

47,530 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,800,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki DA17V FULL JOIN 2018
Suzuki DA17V FULL JOIN 2018

4,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vennet 1992
Nissan Vennet 1992

299,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Join SAFETY 2018
Suzuki Every Join SAFETY 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,325,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan serina 1997
Nissan serina 1997

176,239 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper Rio Wagon 2017
Nissan Clipper Rio Wagon 2017

26,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,390,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH119 SuperGL 1995
Toyota LH119 SuperGL 1995

375,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Lory 2018
Tata Lory 2018

22,522 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 407 white 2005
Tata 407 white 2005

112,880 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2016
Suzuki Every 2016

35,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Aluminum Body Truck 2010
Isuzu Aluminum Body Truck 2010

105,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,300,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Crew Cab 2018
Isuzu Elf Crew Cab 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,850,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin LH119 1995
Toyota Dolphin LH119 1995

350,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2012
Daihatsu Hijet 2012

78,880 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon JP 2015
Suzuki Every Wagon JP 2015

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,125,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Unimo Lokka 2013
Unimo Lokka 2013

34,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

දින 34
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Forward Wing Truck 2011
Isuzu Forward Wing Truck 2011

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,500,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Full Join TRB 2016
Suzuki Every Full Join TRB 2016

49,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSKV27 2015
DFSKV27 2015

61,680 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Toyoace Crew Cab 2018
Toyota Toyoace Crew Cab 2018

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,250,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!