වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Admin secretary - Colombo 5

Summerset Overseas Education

රු 35,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Colombo 6
Delivery Rider - Colombo 6

Door Step Delivers

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Office Assistant - Colombo 06

CRESCENT LAPIDARY

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Receptionist - Colombo 6
Receptionist - Colombo 6

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Network Technician - Colombo 6
Network Technician - Colombo 6

Network Enhanced Technology

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Tamil Clerk - Colombo 06
Tamil Clerk - Colombo 06

S S I M Company

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Executive - Colombo 06
Call Center Executive - Colombo 06

3000 Solutions

රු 30,000 - 60,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Personal Assistant - Colombo 6
Personal Assistant - Colombo 6

Brandwagon

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Social Media Manager - Colombo 06
Social Media Manager - Colombo 06

BeZingo

රු 35,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - මෙහෙයුම් සහයක - වැල්ලවත්ත
මෙහෙයුම් සහයක - වැල්ලවත්ත

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Room Assistant - Colombo 6
Room Assistant - Colombo 6

Royal Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Room Assistant - Colombo 6
Room Assistant - Colombo 6

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කොළඹ වරාය පුද් අංශයට සහයිකයින් - 06
කොළඹ වරාය පුද් අංශයට සහයිකයින් - 06

S M C Holdings

රු 43,000 - 48,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Sales Representative - Colombo 06

P & A Marketing Services

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Trainee Personal Secretary - Colombo 06

PIRASANTH

රු 45,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Room Assistant -Colombo 6
Room Assistant -Colombo 6

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant (Female)- Colombo 06
Accounts Assistant (Female)- Colombo 06

Comtronics Lanka Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Colombo 6
Data Entry Operator - Colombo 6

PART TIME WORKS - Work from home

රු 15,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Admin secretary - Colombo 5

Summerset Overseas Education

රු 35,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Clerk - Colombo 06
Clerk - Colombo 06

Migration Visa Center

රු 50,000 - 75,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Project Manager - Colombo 6
Project Manager - Colombo 6

BeZingo Media

රු 45,000 - 55,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Account Executive (Female) - Colombo 06

PLUSS INTERNATIONAL PVT LTD

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier (Male) - Colombo-06
Cashier (Male) - Colombo-06

us cosmo lanka ( pvt ) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Fulfilment Executive - Rajagiriya
Assistant Fulfilment Executive - Rajagiriya

laabai.lk - Since 2012

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Col 06
Accounts Assistant - Col 06

MASTERPIECES(PVT)LTD

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Tele Marketing Executive - Colombo 06
Tele Marketing Executive - Colombo 06

CB Pharmaceutical

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!