වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

වෙලද සේවා සහකරුවකු අවශ්‍ය වේ - කොළඹ 6

නිලංකා මොටෝර්ස් ස්ටෝරෙස් , වැල්ලවත්ත.

රු 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Room Assistent - Colombo6
Room Assistent - Colombo6

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Home Delivery Bike Riders - Colombo 6
Home Delivery Bike Riders - Colombo 6

Chads International

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Care Officer (Female) Colombo 6
Customer Care Officer (Female) Colombo 6

Workforce Private Limited

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Process Associate - Col 06
Process Associate - Col 06

RR Donnelley Outsource Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Service Associate - Col 06
Customer Service Associate - Col 06

RR Donnelley Outsource Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Col 06
Delivery Rider - Col 06

Quickee Delivery Solutions (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Service Executive - Col 06
Customer Service Executive - Col 06

Quickee Delivery Solutions (Pvt) Ltd

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ග්ලාස් මේසන්වරු - කොළඹ 6
ග්ලාස් මේසන්වරු - කොළඹ 6

ROYAL ATLANTA GLASS ENGINEERING

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Female Receptionist - Colombo 06
Female Receptionist - Colombo 06

First Choi's International(pvt)Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators (Female) - Col 6
Data Entry Operators (Female) - Col 6

us cosmo lanka ( pvt ) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Web developer - Col 06
Web developer - Col 06

Bezingo

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Deliverymen - Colombo 6
Deliverymen - Colombo 6

LAUGFS Holdings / Restaurants

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cook - Colombo 6
Cook - Colombo 6

Omega Regency - Wellawatte, Colombo 6.

රු 20,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Factory Manager - Col 06
Factory Manager - Col 06

Bismil Holdings Pvt Ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator- Colombo 6
Data Entry Operator- Colombo 6

isuru recruitment

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Purchasing Assistant - Col 06
Purchasing Assistant - Col 06

isuru recruitment

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Salon Receptionist - Colombo 6
Salon Receptionist - Colombo 6

Janet Ayurvedics (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Ayurveda Therapist - Colombo 6
Ayurveda Therapist - Colombo 6

Janet Ayurvedics (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Relation Officer - Colombo 6
Customer Relation Officer - Colombo 6

Fashion Bug (Pvt) Ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Marketing Executive - Col 06
Trainee Marketing Executive - Col 06

DMI international

රු 30,000 - 50,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Kitchen Helper for a Home Based Cakery
Kitchen Helper for a Home Based Cakery

Treats n Stuff

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Wanted an Experience Chef - Colombo 6
Wanted an Experience Chef - Colombo 6

Akara suites And Residencies (PVT) LTD

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Japanese Language Teacher - Colombo 6
Japanese Language Teacher - Colombo 6

Summerset College (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Steward - Colombo 6
Steward - Colombo 6

SR Group of company

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!