දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE WELLAWATTE
APARTMENT FOR SALE WELLAWATTE

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Colombo 06
Luxury Apartment - Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Colombo 06 [AS09]
Luxury Apartments in Colombo 06 [AS09]

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,100,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Br Apartment for Rent in Wellawatha
2 Br Apartment for Rent in Wellawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ken Tower Apartment - Col 6
Ken Tower Apartment - Col 6

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Colombo 06
Apartment For Sale In Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 06
Apartment for sale in Colombo 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,800,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Elegant Apartment For Sale - Col 6
Elegant Apartment For Sale - Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment Sale - Col 06
Brand New Apartment Sale - Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale - Wellawatte
Apartment For Sale - Wellawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment | Wellawatta - A0517
Apartment | Wellawatta - A0517

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 6
Apartment for sale in Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Colombo 06
Luxury Apartment - Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 BR Apt Sale in Colombo 6
2 BR Apt Sale in Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale - Wellawatte
Apartment for Sale - Wellawatte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Col 6
Apartment for sale in Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Duplex Apartment for sale - Colombo 06
Duplex Apartment for sale - Colombo 06

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - RASIKA HOLDINGS - Apartment @ Wellawatte
RASIKA HOLDINGS - Apartment @ Wellawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale - Colombo 06
Apartment For Sale - Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Col6[AS10]
Apartment for Sale in Col6[AS10]

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apt for Sale in Colombo 6
3 Bedroom Apt for Sale in Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment for Sale Colombo 6
3 Bedroom Apartment for Sale Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Wellawatta
Blue Ocean Apartment @ Wellawatta

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,700,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - 4 BEDROOM APARTMENT FOR SALE COL 06
4 BEDROOM APARTMENT FOR SALE COL 06

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment at Wellawatta
Blue Ocean Apartment at Wellawatta

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,700,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 06
Apartment for sale in Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE COLOMBO 6 (1070B)
APARTMENT FOR SALE COLOMBO 6 (1070B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!