දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment Facing Galle Road, Colombo 06
Apartment Facing Galle Road, Colombo 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 06
Apartment for sale in Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Sale in Wellawatte
Luxury Apartment For Sale in Wellawatte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT col 6
LUXURY APARTMENT col 6

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN CO 06
APARTMENT FOR SALE IN CO 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Appartment for Sale IN COLOMBO 06
Appartment for Sale IN COLOMBO 06

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale in Col 6
Brand New Apartment for Sale in Col 6

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 6
Apartment for sale in Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,750,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Two Bed Apartment for Sale in Colombo 6
Two Bed Apartment for Sale in Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT SALE COLOMBO 6 ( 988B)
APARTMENT SALE COLOMBO 6 ( 988B)

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,500,000

දින 15
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new apartment for sale
Brand new apartment for sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom apartment for sale @ Col 06
3 Bedroom apartment for sale @ Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT SALE COLOMBO 6 ( 708B)
APARTMENT SALE COLOMBO 6 ( 708B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 17
මහල් නිවාස-කොළඹ - 1000Sq 3BR apartment in col6
1000Sq 3BR apartment in col6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR luxury apartment in col 6
3BR luxury apartment in col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - Kentower Luxury Apartments:Park Road
Kentower Luxury Apartments:Park Road

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3&4BR Apartments:Frances Road Col-6
3&4BR Apartments:Frances Road Col-6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments for Sale in Colombo 6
Apartments for Sale in Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE in wellawatta
APARTMENT FOR SALE in wellawatta

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - NEW APARTMENT FOR SALE IN CO 06
NEW APARTMENT FOR SALE IN CO 06

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Sale in Col 06
Luxury Apartment For Sale in Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 27
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Colombo 06
Apartment For Sale In Colombo 06

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 39,000,000

දින 31
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR 1000sq apartment in fedrika rd co6
3BR 1000sq apartment in fedrika rd co6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 31
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment Sale @ Wellawatte
Apartment Sale @ Wellawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 32
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 BDRoom Luxury Apartment in Colombo 06
2 BDRoom Luxury Apartment in Colombo 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!