දැන්විම් 240 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BEDROOM APARTMENT FOR SALE IN COLOMBO 6
3 BEDROOM APARTMENT FOR SALE IN COLOMBO 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments for sale in Colombo 6
Apartments for sale in Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Enticing Apartments For sale in Colombo 6
Enticing Apartments For sale in Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,900,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Vesta Residencies Apartments For Sale in Colombo 06
Vesta Residencies Apartments For Sale in Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,300,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR 2nd Floor Luxury Apartments For Sale in Col6
3BR 2nd Floor Luxury Apartments For Sale in Col6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

පැය 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Upper Floor Duplex Brand New Apartments Sale in Col 6
Upper Floor Duplex Brand New Apartments Sale in Col 6

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 62,500,000

පැය 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - 5th Floor,3BR, Brand New Apartment for sale in Col.6
5th Floor,3BR, Brand New Apartment for sale in Col.6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,900,000

පැය 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR,3rd Floor Luxury Apartments for sale in Col.6
3BR,3rd Floor Luxury Apartments for sale in Col.6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,300,000

පැය 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR Luxury Apartment for sale in Wellawatte
3 BR Luxury Apartment for sale in Wellawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,100,000

පැය 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 BEDROOM APARTMENT FOR SALE CO 06
2 BEDROOM APARTMENT FOR SALE CO 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,500,000

පැය 15
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 06 Brand New Apartments.
Colombo 06 Brand New Apartments.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,100,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 06 Brand New Apartments.
Colombo 06 Brand New Apartments.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,100,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Living in Colombo 06. Vesta Residencies
Luxury Living in Colombo 06. Vesta Residencies

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 06 Vesta Residencies for productive investment.
Colombo 06 Vesta Residencies for productive investment.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,300,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 06 Vesta Residencies for Grand investment.
Colombo 06 Vesta Residencies for Grand investment.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,300,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 06 Vesta Homes Apartments
Colombo 06 Vesta Homes Apartments

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 06 Super Luxury Apartments
Colombo 06 Super Luxury Apartments

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Vesta Residencies Colombo 6 for Luxury Living
Vesta Residencies Colombo 6 for Luxury Living

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,100,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 Superior Apartments.
Colombo 6 Superior Apartments.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 06. Vesta Homes Luxury Apartments
Colombo 06. Vesta Homes Luxury Apartments

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 06.Super Luxury Apartments
Colombo 06.Super Luxury Apartments

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 06.Super Luxury Apartments
Colombo 06.Super Luxury Apartments

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 High Quality Apartments
Colombo 6 High Quality Apartments

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 High cushy Apartments
Colombo 6 High cushy Apartments

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - High cushy Apartments in Colombo 6
High cushy Apartments in Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - High cushy Apartments in Colombo 6
High cushy Apartments in Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 Apartments Ready for occupation.
Colombo 6 Apartments Ready for occupation.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,100,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!