දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Fully Furnished 2 Bed Room Apt Colombo 6
Fully Furnished 2 Bed Room Apt Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Fully Furnished 2 Bed Room Apt Colombo 6
Fully Furnished 2 Bed Room Apt Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new luxury apartment Colombo-06
Brand new luxury apartment Colombo-06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Semi Luxury Apartment
Semi Luxury Apartment

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Colombo 06
Apartment For Sale In Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished 3 Bedroom Apartment Colombo 6
Furnished 3 Bedroom Apartment Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW APARTMENT FOR SALE IN CO 06
BRAND NEW APARTMENT FOR SALE IN CO 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale Colombo 6
Apartment for Sale Colombo 6

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Mary's road
Apartment for sale in Mary's road

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 6
Apartment for sale in Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury 1700 sq ft apartment Col 06
Luxury 1700 sq ft apartment Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Bed Luxury Apartment Sale Col 06
2 Bed Luxury Apartment Sale Col 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Colombo 06
Apartment for sale Colombo 06

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments:Frances rd Col 6
Luxury Apartments:Frances rd Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new luxury apartment sale in col6
Brand new luxury apartment sale in col6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - New apartment for sale in Colombo 6
New apartment for sale in Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

දින 19
මහල් නිවාස-කොළඹ - Two Bed Apartment for Sale in Wellawatte
Two Bed Apartment for Sale in Wellawatte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - NEW LARGE APARTMENT FOR SALE CO 06
NEW LARGE APARTMENT FOR SALE CO 06

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,000,000

දින 22
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments for rent colombo 6
Apartments for rent colombo 6

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 22
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 06
Apartment for Sale in Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 41,000,000

දින 24
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room apartment for sale Col 06
3 Room apartment for sale Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 28
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ken Tower in Dehiwala
Ken Tower in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 30
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment sale -Frances Rd Col 6
Luxury Apartment sale -Frances Rd Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,500,000

දින 31
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale HR Residencies Col 6
Apartment for sale HR Residencies Col 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 32
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 06
Apartment for sale in Colombo 06

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 32
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Bedroom Apartment col6
Brand New 2 Bedroom Apartment col6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!