වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - House Keepers - Colombo 04
House Keepers - Colombo 04

Talo Urban - Member of Colins Group

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Coffee Shop Barista - Colombo 04
Coffee Shop Barista - Colombo 04

De Vos Cafe - Talo Urban Hotels

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Stores Assistant - Bambalapitiya
Stores Assistant - Bambalapitiya

Sense Micro Distributions (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Online Sales Executive - Colombo 04
Online Sales Executive - Colombo 04

Giftabay Private Limited

රු 16,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - IT Support Technician - Colombo 04
IT Support Technician - Colombo 04

Ceylon Linux (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Hotel Security Officer - Colombo 04
Hotel Security Officer - Colombo 04

Talo Urban - Member of Colins Group

රු 35,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cafe Cashier - Colombo 04
Cafe Cashier - Colombo 04

Talo Urban -Member of Colins Group of Companies

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ඇමතුම් මධ්යස්ථාන නිලධාරී - කොළඹ 04
ඇමතුම් මධ්යස්ථාන නිලධාරී - කොළඹ 04

Milvik Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Overseas Student Counselor - Col 4
Overseas Student Counselor - Col 4

Rohaka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Documentation Officer - Colombo 4
Documentation Officer - Colombo 4

Rohaka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Printing Operator - Colombo 04
Printing Operator - Colombo 04

Giftabay Private Limited

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Receptionist (Female) - Colombo 04
Receptionist (Female) - Colombo 04

Giftabay Private Limited

රු 16,000 - 23,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Hotel Receptionist (Male /Female)
Hotel Receptionist (Male /Female)

Talo Urban - Member of Colins Group

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - House Keepers - Colombo 04
House Keepers - Colombo 04

Talo Urban - Member of Colins Group

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Coffee Shop Barista - Colombo 04
Coffee Shop Barista - Colombo 04

De Vos Cafe - Talo Urban Hotels

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Order Fulfillment Executive - Col 04

FashionMarket.lk

රු 18,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Graphic Designer - Colombo 04

AOD Colombo Pvt Ltd

රු 60,000 - 75,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Packing Assistant - Colombo 04

FashionMarket.lk

රු 18,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Heavy Vehicle driver - Colombo 4

NAGA CABS

රු 35,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Cash Collector - Colombo 4

Mackpharma

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant (Female) - Colombo 04
Accounts Assistant (Female) - Colombo 04

Sense Micro Distributions (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
IT Support Executive - Colombo 04

Pretec Systems Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
අත් උදවුකරුවන් - කොළඹ 4

Tokyo Supermix (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Colombo 4
Sales Assistant - Colombo 4

Director

රු 25,000 - 65,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Team Leader - Colombo 04
Call Center Team Leader - Colombo 04

Milvik Lanka ( Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කාර්යාල කර්යසාහායක - කොළඹ 04
කාර්යාල කර්යසාහායක - කොළඹ 04

Milvik Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Dental Surgery Assistants - Colombo 4
Dental Surgery Assistants - Colombo 4

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!