දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Last chance to live @ 3 Kensington Gardn
Last chance to live @ 3 Kensington Gardn

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Last chance to live @ 3 Kensington Gardn
Last chance to live @ 3 Kensington Gardn

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new apartment for sale Colombo 6
Brand new apartment for sale Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

පැය 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Apartment For Sale- Col 4
3BR Apartment For Sale- Col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY BRAND NEW APARTMENT BAMBALAPITIYA
LUXURY BRAND NEW APARTMENT BAMBALAPITIYA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 4
Apartment For Sale in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Bambalapitiya
Apartment for sale in Bambalapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 04
Apartment for sale in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Col 04
Apartment in Col 04

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 4
Apartment for sale in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Bambalapitiya 3 bed rooms apartment
Bambalapitiya 3 bed rooms apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,900,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR LUXURY APARTMENT FOR SALE COL 04
3 BR LUXURY APARTMENT FOR SALE COL 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,600,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR LUXURY APARTMENT FOR SALE COL 04
3 BR LUXURY APARTMENT FOR SALE COL 04

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,300,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 BR LUXURY APARTMENT FOR SALE @ COL 04
2 BR LUXURY APARTMENT FOR SALE @ COL 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,200,000

දින 15
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR LUXURY APARTMENT IN COL 04
3 BR LUXURY APARTMENT IN COL 04

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,200,000

දින 15
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ken Tower Col 4
Ken Tower Col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Col4
Apartment for sale in Col4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Colombo 4 for Sale
Apartment in Colombo 4 for Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 4
Apartment for sale in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,200,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Colombo 04
Apartment for sale - Colombo 04

කාමර: 2, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 23
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new apartment for sale - Col 4
Brand new apartment for sale - Col 4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 25
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 04
Apartment for sale in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 39,000,000

දින 27
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENTS FOR SALE - COLOMBO 4
APARTMENTS FOR SALE - COLOMBO 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 63,000,000

දින 28
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Colombo 04
Apartment for sale Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 39,000,000

දින 32
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 B/R Apartment sale in Colombo 04
2 B/R Apartment sale in Colombo 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 32
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 04
Apartment for sale in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 39,000,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!