දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for sale in Colombo -04
Luxury Apartment for sale in Colombo -04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 39,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Colombo 4
Luxury Apartment for Sale in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 57,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Spacious Apartment for Sale in Colombo 4
Spacious Apartment for Sale in Colombo 4

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT SALE COLOMBO 4 (318B )
APARTMENT SALE COLOMBO 4 (318B )

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT in COLOMBO 4
LUXURY APARTMENT in COLOMBO 4

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 52,000,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT Colombo 04
LUXURY APARTMENT Colombo 04

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,000,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Luxury 3 Bed Apartment Col 4
Brand New Luxury 3 Bed Apartment Col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment sale Colombo 4 (859B )
Apartment sale Colombo 4 (859B )

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - Standard 2BR Apartment for Sale Col 4
Standard 2BR Apartment for Sale Col 4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

දින 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 04
Apartment for sale in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 23
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ken Tower-Colombo-04 (2nd Floor Unit-A)
Ken Tower-Colombo-04 (2nd Floor Unit-A)

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 26
මහල් නිවාස-කොළඹ - Star Life Of Living In Colombo 04
Star Life Of Living In Colombo 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 40
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale - Col 04
Luxury Apartment for Sale - Col 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 44
මහල් නිවාස-කොළඹ - Semi Luxury Apartment for Sale - Col 4
Semi Luxury Apartment for Sale - Col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 44
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 04
Apartment for Sale in Colombo 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 47
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ken Tower apt in col 4
Ken Tower apt in col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,500,000

දින 50
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ken Tower Apartment for sale in Col 04
Ken Tower Apartment for sale in Col 04

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 50
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in colombo 04
Apartment for sale in colombo 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 51
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Colombo-04
Apartment in Colombo-04

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 51
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bed Apartment for Sale in Colombo 04
3 Bed Apartment for Sale in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 39,000,000

දින 54
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Apartment-Colombo 4 Completion 2020
3BR Apartment-Colombo 4 Completion 2020

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 59
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ken Tower-Colombo-04
Ken Tower-Colombo-04

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 179
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale Colombo 4
Luxury Apartment for Sale Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 202

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!