වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Sales Assistant - Colombo 11

fashion gallery

රු 1 - 30

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Mobile Phone Salesman - Col11
Mobile Phone Salesman - Col11

Nelsons Trading Compnay

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට කම්කරුවන්
කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට කම්කරුවන්

Sihashakthi pvt ltd

රු 48,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Travel Consultant - Colombo 11
Travel Consultant - Colombo 11

Anwar Raza

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office coordinator (Female) - Colombo 11
Office coordinator (Female) - Colombo 11

SHIMA INTERNATIONAL (PVT) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කාර්යාල කාර්ය සහයක - කොළඹ
කාර්යාල කාර්ය සහයක - කොළඹ

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Contact Center Assistant - Colombo 11
Contact Center Assistant - Colombo 11

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Colombo 11
Data Entry Operators - Colombo 11

PART TIME WORKS - Work from home

රු 15,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - CCTV Sales Assistants - Colombo 11
CCTV Sales Assistants - Colombo 11

HIKVISION

රු 15,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Sales Executive - Colombo 11

Ruhunu stationaries

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Recovery Call Center - Col 11
Recovery Call Center - Col 11

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Colombo 11
Sales Assistant - Colombo 11

SUDHA BOOK SHOP LG 121 peoples park

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designers - Colombo 11
Graphic Designers - Colombo 11

Smart Prints

රු 0 - 18,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
Sewing Machine Technician - Colombo 11

HARA ENTERPRISES

රු 25,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 49
Sales Girl - Colombo 11

Lighting World

රු 19,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!