වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - දුරකතන උපාoග විශේෂඥ - කොළඹ 11
දුරකතන උපාoග විශේෂඥ - කොළඹ 11

Excellent Pvt Ltd

රු 40,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ජලනළ කාර්මික ශිල්පීන් - කොළඹ 11
ජලනළ කාර්මික ශිල්පීන් - කොළඹ 11

Overseas Reality Ceylon PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ආරක්ෂක නිලධාරීන් - කොළඹ 11
ආරක්ෂක නිලධාරීන් - කොළඹ 11

Overseas Reality Ceylon PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - තාක්ෂණික ශිල්පී - කොළඹ 11
තාක්ෂණික ශිල්පී - කොළඹ 11

Overseas Reality Ceylon PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - කොළඹ 11
විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - කොළඹ 11

Overseas Reality Ceylon PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Senior Recruitment Executive - Col 11
Senior Recruitment Executive - Col 11

Headmasters Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant - Colombo 11
Office Assistant - Colombo 11

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant (Male/Female) - Col 11
Sales Assistant (Male/Female) - Col 11

sudha book shop LG122.poeples park

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Insurance Underwriting Officer - Col 11

Insurance company

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Sales Assistant - Colombo 11

Metro International Duty Free (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Colombo 11
Data Entry Operators - Colombo 11

Advertising Firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Accounts Clerk - Colombo 11

Commercial Enterprises

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Assistant - Colombo 11
Call Center Assistant - Colombo 11

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Visual Merchandiser - Colombo 11
Visual Merchandiser - Colombo 11

The Ramonas (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
Driver - Colombo 11

Techno Industries

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Receptionist - Colombo 11
Receptionist - Colombo 11

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 46
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Field Officer - Col 11
Field Officer - Col 11

Shima International (pvt) ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 221

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!