දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent in Boralesgamuwa
Annex For Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent Boralesgamuwa
Rooms For Rent Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Anex for rent in Boralesgamuwa
Anex for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 33,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Boralesgamuwa
Room for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent at Boralesgamuwa
Room for Rent at Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - කාමරයක් කුලියට දීමට තිබේ - බොරලැස්ගමුව
කාමරයක් කුලියට දීමට තිබේ - බොරලැස්ගමුව

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For rent in Boralasgamuwa
Annex For rent in Boralasgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - New annex for rent - Borelesgamuwa
New annex for rent - Borelesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent Boralesgamuwa
Room For Rent Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for girls in Borelasgamuwa
Room for girls in Borelasgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room facility for Ladies Boralesgamuwa
Room facility for Ladies Boralesgamuwa

කාමර: 10, නානකාමර: 10

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent - borelasgamuwa
Rooms for Rent - borelasgamuwa

කාමර: 10, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Boralesgamuwa
Room for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 32,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms Male Persons Boralesgamuwa
Rooms Male Persons Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House For Rent In Boralesgamuwa
House For Rent In Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room rent in Boralesgamuwa
Room rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent - Borelesgamuwa
Room For Rent - Borelesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent Boralesgamuwa
Room For Rent Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for rent - Bellanwila
House for rent - Bellanwila

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Boralesgamuwa
Room For Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room | Annex for rent in Boralesgamuwa
Room | Annex for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent at Boralesgamuwa
Rooms for rent at Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 24
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rent for room in Boralesgamuwa
Rent for room in Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 27
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Couple Rent in Bellanwila
Annex For Couple Rent in Bellanwila

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 38,000 මසකට

දින 28
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Small Annex for Rent In Pepiliyana
Small Annex for Rent In Pepiliyana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!