දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Rattanapitiya
Room for Rent in Rattanapitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex - Boralesgamuwa
Annex - Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House For Rent Raththanapitiya
House For Rent Raththanapitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent - Boralesgamuwa
Rooms For Rent - Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Boralesgamuwa
Rooms for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for ladies in Boralesgamuwa.
Rooms for ladies in Boralesgamuwa.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Boralesgamuwa
Room for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for girls in boralesgamuwa
Room for girls in boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Katuwawala - near KDU
Rooms for rent in Katuwawala - near KDU

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for rent in borelsgamuwa
House for rent in borelsgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 50,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent Boralesgamuwa
Room for rent Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair annex for rent in Boralesgamuwa
Upstair annex for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Boralesgamuwa
Annex in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Boralesgamuwa
Annex for Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2 Rooms for rent in Boralesgamuwa
2 Rooms for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent- Male Professional
Room for Rent- Male Professional

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Boralesgamuwa
Annex for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Girls Boralesgamuwa
Rooms for Girls Boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Single or sharing room boralesgamuwa
Single or sharing room boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 48
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room to rent in bellanvila- ladies
Room to rent in bellanvila- ladies

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent / Boralesgamuwa
Room for rent / Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 50
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing Room for rent boralessgamuwa
Sharing Room for rent boralessgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 50
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex - Pirivena Rd Boralesgamuwa
Annex - Pirivena Rd Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 52
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent(females) - pepiliyana
Annex for rent(females) - pepiliyana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 53
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Boralesgamuwa
Annex for Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!