දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Boralesgamuwa
Land for sale - Boralesgamuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Boralasganuwa
Land for sale Boralasganuwa

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Horana
Land for sale Horana

17.21 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Residential land for sale in Bellanwilla
Residential land for sale in Bellanwilla

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,375,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Boralesgamuwa-Katuwawala
Land for sale Boralesgamuwa-Katuwawala

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Residential 10P land Sale Boraresgamuwa
Residential 10P land Sale Boraresgamuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - BORARESGAMUWA 20P LAND FOR SALE
BORARESGAMUWA 20P LAND FOR SALE

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10P LAND FOR SALE.(ABERATHNA MAWTHA)
10P LAND FOR SALE.(ABERATHNA MAWTHA)

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Ratthanapitiya
Land for sale Ratthanapitiya

15.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Boralasgamuwa ,15 perch bare land
Boralasgamuwa ,15 perch bare land

15.41 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,375,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Boralasgamuwa
Land For Sale in Boralasgamuwa

15.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,475,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 110 P BARE LAND SALE AT BOKUNDARA
110 P BARE LAND SALE AT BOKUNDARA

110.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - BORARESGAMUWA 8P OlD HOUSE FOR SALE
BORARESGAMUWA 8P OlD HOUSE FOR SALE

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN BORALESGAMUWA
LAND FOR SALE IN BORALESGAMUWA

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Boralesgamuwa
Land for sale in Boralesgamuwa

8.43 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Boralesgamuwa
Land for sale in Boralesgamuwa

13.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 7,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale
Land For Sale

9.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,125,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - නිවස සහිත ඉඩමක් විකිනිමට - පැපිලියාන
නිවස සහිත ඉඩමක් විකිනිමට - පැපිලියාන

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 57,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in boralesgamuwa
Land for sale in boralesgamuwa

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale near Boralesgamuwa
Land for Sale near Boralesgamuwa

13.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - LAND in BORALESGAMUWA
LAND in BORALESGAMUWA

18.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,450,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - RESIDENTIAL LAND SALE BORARESGAMUWA
RESIDENTIAL LAND SALE BORARESGAMUWA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Borelesgamuwa
Land For Sale in Borelesgamuwa

15.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 19,765,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - LAND for Apartments in BORALESGAMUWA
LAND for Apartments in BORALESGAMUWA

100.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - 20.03 P BARE LAND SALE BORALESGAMUWA
20.03 P BARE LAND SALE BORALESGAMUWA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!